Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

Rumänien

Den här sidan ger dig en översikt över rättspraxis i Rumänien.

Innehåll inlagt av
Rumänien

Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Rättspraxis i Rumänien finns tillgänglig på Högsta domstolens (Högsta kassationsdomstolens) webbplats.

Förteckning över domstolsavgöranden / Rubriker

Två typer av domar offentliggörs på Högsta domstolens webbplats:

1. Sammanfattning av domar med rubriker. Mallen innehåller följande uppgifter:

 • Nyckelord.
 • En sammanfattning av rättsområden.
 • Ett alfabetiskt index.
 • Lag som tillämpats i domstolsavgörandet (lagens nummer och år, samt artikel).
 • Sammanfattning av domen (personuppgifter anonymiseras så att parternas namn och andra personuppgifter inte syns, och domarna inte kan identifieras).

2. Anonymiserad dom utan rubriker (till skillnad från en sammanfattning av en dom). Via söksidan är det möjligt att söka utifrån 7 sökkriterier:

 • Fritextsökning.
 • Fraser.
 • Avdelning.
 • Domens nummer.
 • Årtal för domstolsavgörandet.
 • Dokumentnummer.
 • Årtal för dokumentet.

Rubriker i avdelningen för civilrätt

Här är ett exempel på en rubrik från avdelningen för civilrätt:

 • Återkallande av varumärkesrättigheter. Beräkning av den femårsperiod under vilken varumärket inte har använts. Invändning rörande denna åtgärds förhastade natur.
 • Innehållsförteckning efter område: civilrätt. Immaterialrätt. Varumärken.
 • Alfabetiskt index: återkallande av varumärkesrättigheter
 • Tidsgräns för återkallandet
 • Förhastat återkallande
 • Lag nr 84 från 1998: Artikel 45.1a.

Rubriker i avdelningen för straffrätt

Här är ett exempel på en rubrik från avdelningen för straffrätt:

 • Högsta kassationsdomstolens befogenheter. Befogenheter beroende på personens ställning. Befogenheter om svarandens ställning ändras.
 • Innehållsförteckning efter område: Straffprocesslagstiftning. Allmän part. Behörighet. Befogenheter beroende på ärendet och personens ställning.
 • Alfabetiskt index: Straffprocesslagstiftning
 • Högsta kassationsdomstolens rättsliga befogenheter
 • Befogenheter om svarandens ställning ändras
 • Straffprocesslagen, artiklarna 29.1 och 40.

Rubriker från domstolsportalen

Här är ett exempel på en rubrik från Rumäniens domstolsportal:

 • Rubrik: Häktning. Rättmätigt upphörande av den misstänktes häktning.
 • Typ av mål: Domstolsavgörande
 • Målets nummer: 55
 • Målets datum : 1 juli 2004
 • Relaterat område: straffrättsliga och civilrättsliga förfaranden (överklagande, befogenheter etc.)
 • Institution (en viss domstol): Appellationsdomstolen i Alba Iulia – avdelningen för straffrätt

Format

Dokument från Högsta domstolen och andra domstolar finns tillgängliga i html-format.

Berörda domstolar

Berörda domstolar är såväl Högsta domstolen som vanliga domstolar.

Eventuella andra förfaranden


Högsta domstolen

Andra domstolar

Finns information om överklaganden?

-

Ja

om huruvida dom har avkunnats i ett mål?

-

Ja

om resultatet av ett överklagande?

-

Indirekt. Kräver en sökning efter ärendet där det anges att ärendet befinner i överklagandestadiet.

om ett beslut är oåterkalleligt?

Det finns information om huruvida Högsta domstolens beslut är oåterkalleligt.

Ja

om eventuella fortsatta förfaranden i

en annan nationell domstol (författningsdomstol m.m.)?

Europeiska unionens domstol?

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna?

-

Ja

När det gäller vanliga domstolar finns på domstolsportalen information om ett måls status (sakfrågan, överklagande etc.), parter, domstolsförhandlingar, inlämnade överklaganden och offentliggjorda kallelser (detta är en ny funktion). Man får tillgång till informationen om ett mål via den allmänna sökfunktionen på domstolsportalen (detta är en ny funktion). Information om ett avgörandes oåterkallelighet och om hänvisningar till fortsatta förfaranden i en annan nationell domstol (författningsdomstolen) kan finnas med i sammanfattningarna av de offentliggjorda domstolsavgörandena.

Regler för offentliggörande

Högsta domstolen

Endast ett urval av Högsta domstolens mest betydelsefulla och unika mål och domar offentliggörs i Rumänien.

Högsta domstolens rättspraxis har offentliggjorts sedan 2002 och uppdateras varje månad.

Andra rumänska domstolar

När det gäller andra rumänska domstolar offentliggörs endast ett urval av domstolens mest betydelsefulla och unika avgöranden. Varje domstol avgör själv vilka domar som ska offentliggöras.

Rättspraxis från andra rumänska domstolar har offentliggjorts sedan 2004 och uppdateras varje månad.

Senaste uppdatering: 18/12/2013

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.