På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

Skottland

Här hittar du en beskrivning över rättspraxis i Förenade kungariket, med fokus på Skottland. Beskrivningen är inriktad på den rättspraxis som finns tillgänglig i offentliga databaser.

Innehåll inlagt av
Skottland

Tillgänglig rättspraxis i Skottland

En stor del av rättspraxis från domstolarna i Skottland är tillgänglig för allmänheten.

Tvistemålsdomstolar

Rättspraxis offentliggörs för Court of Session och Supreme Court of the United Kingdom (som den 1 oktober ersatte Appellate Committee of the House of Lords). Avgöranden av särskilt intresse från Sheriff Courts offentliggörs också.

Brottmålsdomstolar

Rättspraxis offentliggörs för Sheriff Courts och High Court of Justiciary, som även är Skottlands högsta domstol.

Avgöranden i familjeärenden och vissa brottmål kan vara anonymiserade.

Rättspraxis har offentliggjorts sedan 1998. Så snart en dom har avkunnats brukar rättspraxis publiceras inom ett dygn eller högst ett par veckor.

Rättsdatabaser

Skottlands domstolsverk, Scottish Court Service, har offentliggjort avgörandena från Sheriff Courts, Court of Session och High Court of Justiciary på sin webbplats sedan september 1998. Det finns två separata sökmöjligheter som täcker Court of Session och the High Court of Justiciary och Sheriff Courts. Tillgången till dessa avgöranden är kostnadsfri.

Avgöranden finns tillgängliga från Appellate Committee of the House of Lords från perioden 14 november 1996–30 juli 2009. Tillgången till dessa avgöranden är kostnadsfri.

Dessutom finns ett antal nationella rättssamlingar och rättsdatabaser tillgängliga.

Databasen Bailii (British and Irish Legal Information Institute, institutet för brittisk och irländsk rättsinformation) innehåller en samling av beslut från Court of Session sedan 1879, High Court of Justiciary sedan 1914, Sheriff Court sedan 1998 och House of Lords sedan 1838. Tillgången till dessa avgöranden är kostnadsfri.

Bailiis webbplats innehåller också uppgifter om beslut från olika specialdomstolar och nämnder i Förenade kungariket:

 • Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (högre specialdomstol, kammarrätten)
 • Upper Tribunal (Finance and Tax) (högre specialdomstol, finans- och skattenämnd)
 • Upper Tribunal (Lands Chamber) (högre specialdomstol, fastighetsdomstol)
 • First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber) (lägre specialdomstol, hälso-, utbildnings- och socialvårdsnämnden)
 • First-tier Tribunal (Tax) (lägre specialdomstol, skattenämnden)
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal (nämnd för konkurrensärenden)
 • Nominet UK Dispute Resolution Service (tvistlösningstjänst)
 • Special Immigrations Appeals Commission (särskilda kommittén för överklaganden i migrationsärenden)
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal (nämnd för anställningsärenden)
 • United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions (avgöranden av nämnder för finansiella tjänste- och marknadsärenden)
 • United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal (specialdomstol för asyl- och invandringsfrågor)
 • United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel (specialdomstol för information, inklusive panelen för nationella säkerhetsfrågor)
 • United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions (särskild nämnd för inkomstskattebeslut)
 • UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions (avgöranden av socialförsäkrings- och barnbidragsnämnden)
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor)
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor (tullar))
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor (punktskatt))
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor (försäkringspremieskatt))
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor (deponiskatt))

Länkar

Bailii, House of Lords, Bailii website, House of Lords, Scottish Courts Service, Court of Session and the High Court of Justiciary, Sheriff Courts

Senaste uppdatering: 06/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.