Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till slovenska är dock redan färdig.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

Slovenien

Här hittar du information om Sloveniens rättspraxis.

Innehåll inlagt av
Slovenien

Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Förteckning över domstolsavgöranden / Rubriker

Oavkortade domar från Sloveniens högsta domstol, samtliga de fyra högre allmänna domstolarna, den högre arbets- och socialdomstolen och Sloveniens författningsdomstol finns tillgängliga på slovenska utan kostnad på webbplatsen för slovenska domstolsväsendet. Parternas namn visas inte (domarna har anonymiserats före offentliggörandet). Här finns den ursprungliga texten och ledord samt kortfattad information om den rättsliga grunden för beslutet och en sammanfattning av domen. Med hjälp av ledorden kan användaren avgöra vilka rättsinstitut som är tillämpliga och vilket rättsområde som domen berör. Sammanfattningen är ett försök att fånga kärnan i domstolens rättsliga resonemang med 10–100 ord.

Vissa av högsta domstolens viktigaste avgöranden finns också tillgängliga på engelska på webbplatsen högsta domstolens beslut.

Här finns även domar som rör ekonomisk ersättning för icke-materiell (ideell) skada, beviljad i civilrättsliga tvister (denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo), via en särskild sökmotor där användaren kan söka efter liknande rättspraxis utifrån skadetyp och händelsedatum.

En ny testversion av den uppgraderade sökmotorn för rättspraxis finns på webbadressen https://www.sodnapraksa.si/

Efter den 8 februari 2013 kommer den att finnas tillgänglig på http://www.sodnapraksa.si/

Alla offentliggjorda avgöranden från Sloveniens författningsdomstol är också tillgängliga på webbplatsen. Här finns kostnadsfri tillgång till såväl majoritetsyttranden som separata (avvikande och samstämmiga) yttranden i fulltextformat tillsammans med ledord, kortfattad information om den rättsliga grunden för beslutet samt en sammanfattning. Vissa viktigare beslut finns översatta till engelska. Alla betydande majoritetsbeslut (ej separata yttranden) från författningsdomstolen offentliggörs även på slovenska i Sloveniens officiella tidning.

Exempel på rubriker

Exempel 1: Beslut av Sloveniens högsta domstol

(Översättning av den slovenska texten)

Dokumentnr VS1011121

Registernr: Beslut I Up 44/2009

Sammansättning: Förvaltningsrätt

Förhandlingsdatum: 12 mars 2009

Rättsområde: Lagen om det allmänna administrativa förfarandet – viserings-, asyl- och invandringslagen

Institut: asyl – förhandling – internationellt skydd – upprepad ansökan – minderårig asylsökande – minderårigs processbehörighet

Rättslig grund: artiklarna 42, 42/2, 42/3, 56 och 119 i lagen om internationellt skydd, artiklarna 46, 237 och 237/1–3 i lagen om det allmänna administrativa förfarandet, artiklarna 107 och 108 i lagen om giftermål och familjerelationer, artikel 409 i civilprocesslagen, artiklarna 27, 27/3, 64, 64/1–3 och 77 i lagen om förvaltningstvister.

Sammanfattning: Barn under 15 års ålder saknar processbehörighet och förvaltningsmyndigheten agerade därför inte i strid med de processuella reglerna när de nekade honom möjlighet att uttala sig om de sakförhållanden och omständigheter som låg till grund för förvaltningsmyndighetens beslut.

Exempel 2: Beslut av Sloveniens författningsdomstol, mål nr: U-I-425/06

(finns på engelska)

Obs: i den engelska versionen av det offentliggjorda dokumentet utelämnas ibland vissa uppgifter som finns i den slovenska versionen, men en sammanfattning av domen finns åtminstone alltid med.

Angripen rättsakt: artikel 22 i lagen om registrering av samkönade partnerskap (Sloveniens officiella tidning nr 65/05) (ZRIPS).

Beslut: Artikel 22 i lagen om registrering av samkönade partnerskap (Sloveniens officiella tidning nr 65/05) strider mot författningen. Nationalförsamlingen måste åtgärda den fastställda rättsstridigheten inom sex månader, efter det att detta beslut har offentliggjorts i Sloveniens officiella tidning. Till dess att den fastställda rättsstridigheten har åtgärdats, ska samma regler gälla för arv mellan partner i registrerade samkönade partnerskap som mellan äkta makar enligt arvslagen (Sloveniens officiella tidning nr 15/76 och 23/78 samt Sloveniens officiella tidning nr 67/01).

Sammanfattning: Sett till arvsrätten när en partner har avlidit (artikel 22 i lagen om registrering av samkönade partnerskap) har partner i registrerade samkönade partnerskap en ställning som är jämförbar med makars vad gäller de huvudsakliga faktiska och rättsliga aspekterna. Arvslagstiftningens skillnader mellan makar och partner i registrerade samkönade partnerskap grundas därför inte på någon objektiv, ej personrelaterad omständighet, utan på sexuell läggning. Sexuell läggning är en av de personrelaterade omständigheter som fastställs i artikel 14 första stycket i författningen. Eftersom det inte finns någon tillåten grund för en sådan åtskillnad enligt författningen, är den angripna rättsakten oförenlig med artikel 14 första stycket i författningen.

Tesaurus: 1.5.51.1.15.1 – Konstitutionell rätt – beslut – typ av beslut i förvaltningsdomstol – i förfaranden som rör abstrakt normprövning – konstaterande om att en rättsakt inte är förenlig – med författningen. 1.5.51.1.16 – Konstitutionell rätt – beslut – typ av beslut i förvaltningsdomstol – i förfaranden som rör abstrakt normprövning – uppmaning till normgivaren att korrigera en rättsakt i förhållande till författningen. 5.2.2.1 – Grundläggande rättigheter – jämlikhet – distinktionskriterier – kön.

Rättslig grund: Artiklarna 14.1 och 14.2 i författningen [URS], artikel 14 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna [EKČP], artiklarna 40.2 och 48 i lagen om författningsdomstolen [ZUstS].

Format

Rättspraxis från högsta domstolen och andra allmänna domstolar och specialdomstolar finns i HTML-format. Rättspraxis från Sloveniens författningsdomstol finns alltid i HTML-format och ibland även i PDF-format.

Eventuella fortsatta förfaranden

Vad gäller domar finns det ingen tillgänglig information om ett mål ännu inte är avgjort, om ett beslut vunnit laga kraft eller om fortsatta förhandlingar ska hållas.

På författningsdomstolens webbplats finns å andra sidan grundläggande information om pågående mål, som tilldelat registernummer och inlämningsdatum. Varje vecka läggs det också ut en särskild föredragningslista för respektive vecka, med en förteckning över mål som kommer att behandlas vid de regelbundna plenarsammanträdena på torsdagar.

Publiceringsregler

Domstolarna väljer ut vilken rättspraxis som är relevant att offentliggöra. Det främsta kriteriet är målets betydelse för att utveckla rättspraxisen i lägre domstolar. Domar och beslut som är av intresse för offentliga medier offentliggörs normalt tillsammans med ett pressmeddelande.

Länkar

Författningsdomstolens rättspraxis, rättspraxis

Senaste uppdatering: 05/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.