Nationell rättspraxis

Spanien

I Spanien betraktas inte rättspraxis som en rättskälla. I artikel 1.1 i den spanska civillagen (Código Civil) föreskrivs nämligen att rättens källor är lag, sedvänja och allmänna rättsprinciper (artikel 1.1 i civillagen). Enligt artikel 1.6 i den spanska civillagen ska dock rättsordningen kompletteras av den rättspraxis som Högsta domstolen (Tribunal Supremo) skapar då den tolkar och tillämpar lag, sedvänja och allmänna rättsprinciper. Rätten till tillgång till offentlig information erkänns uttryckligen i artikel 105 b i den spanska konstitutionen (Constitución Española).

Innehåll inlagt av
Spanien

Tillgång till rättspraxis

I artikel 560.1.10 i lagen om domstolsväsendet (Ley Orgánica del Poder Judicial) föreskrivs att domstolarnas allmänna råd (Consejo General del Poder Judicial) bland annat ska svara för offentliggörandet av de domar och andra avgöranden som Högsta domstolen och andra domstolar meddelar.

I detta syfte ska domstolarnas allmänna råd, efter att ha inhämtat yttrande från behöriga myndigheter, fastställa regler för hur elektroniska domböcker ska utformas, sammanställas, bearbetas, spridas och bestyrkas för att säkerställa att de är fullständiga, sanningsenliga och tillgängliga, och för att garantera att lagstiftningen om skydd av personuppgifter följs.

I artikel 560.1.16 e i lagen om domstolsväsendet föreskrivs dessutom att domstolarnas allmänna råd endast ska ha befogenhet att offentliggöra och återanvända rättsliga avgöranden inom ramen för genomförandet av bestämmelserna i lagen om domstolsväsendet.

För att lagen skulle följas inrättade domstolarnas allmänna råd 1997 centrumet för domstolsdokumentation (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ) med säte i San Sebastián. I enlighet med bestämmelserna i artikel 619 i lagen om domstolsväsendet har detta tekniska organ inom domstolarnas allmänna råd ansvar för att välja ut, hantera, behandla, sprida och offentliggöra rättslig information om lagstiftning, rättspraxis och doktrin.

Denna nya offentliga tillgång till rättspraxis från olika domstolar under optimala tekniska förhållanden - med särskilt skydd för personuppgifter och med mekanismer för att informationen ska vara lätt tillgänglig, kompatibel, av god kvalitet och möjlig att återanvända - bygger på lagen om domstolsväsendet nr 6/1985, lag nr 19/2013 om insyn, tillgång till offentlig information och god förvaltning, förordning nr 1/1997 om centrumet för domstolsdokumentation och lag nr 18/2015 om ändring av lag nr 37/2007 om återanvändning av information från den offentliga sektorn, som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU.

Centrumet för domstolsdokumentation offentliggör därför Högsta domstolens och övriga domstolars avgöranden och beslut. Informationen finns tillgänglig a) för allmänheten genom en gratis sökmotor online, med undantag av personuppgifter, b) i ett system för domstolsväsendet, med ytterligare inslag (länkar till nationell och utländsk rättspraxis och lagstiftning samt till författningsdomstolens [Tribunal Constitucional] domar inom ramen för de arbetsuppgifter som domstolarnas allmänna råd har som ledningsorgan för spanska domare och domstolar, och c) internationellt genom spridning av de avgöranden som offentliggörs av CENDOJ via webbplatsen www.poderjudicial.es, för utbyte av kunskap om EU-medlemsstaternas rättssystem och rättspraxis i enlighet med rådets slutsatser (2011/C 127/01) om den europeiska e-juridikportalen, och via det iberisk-amerikanska nätverket för rättslig information och dokumentation (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius), samt genom att information lämnas till olika återanvändare och andra användare i enlighet med bestämmelserna i ovanstående lagar.

CENDOJ:s databas bör också kompletteras med författningsdomstolens databas, som innehåller information om de domar som meddelas av denna överdomstol.

Det finns även privata avgiftsbelagda databaser.

Presentation av rättspraxis

När det gäller Högsta domstolens rättspraxis har CENDOJ skapat en teknisk plattform som är uppbyggd som ett navigeringssystem med flikar.

När en sökning görs öppnas en flik som heter ”RESULTADOS” [resultat] (med sökresultaten) och en flik som heter ”BÚSQUEDA” [sökning] (som gör att man när som helst kan komma åt sökformuläret).

Genom denna sökmotor kan man på ett snabbt och säkert sätt få tillgång till alla Högsta domstolens avgöranden. Du kan söka efter avgöranden med hjälp av flervalsfält, där avgörandena identifieras eller klassificeras, och/eller fritextfält.

Dessutom kan man direkt söka efter de 50 senaste avgörandena inom respektive målkategori genom att klicka på knapparna längst ned på skärmbilden. På så sätt kan du få tillgång till de senaste domarna som har inkommit och förts in i databasen över rättspraxis.

Systemet omfattar också ett taggmoln med de populäraste sökorden. Genom att klicka på ett av dessa visas domar inom detta område.

Sökning med hjälp av flervalsfält

Vissa fält för information om avgöranden kan innehålla olika valmöjligheter. Till exempel:

 • Rutan Målkategori [”Jurisdicción”]: Här kan man välja mellan tvistemål, brottmål, förvaltningsmål, arbetsrättsliga mål och militärrättsliga mål.
 • Rutan Typ av avgörande [”Tipo de Resolución”]: Här kan man välja mellan domar, beslut och Högsta domstolens beslut.
 • Datum för avgörande: genom att klicka på kalendern [”Calendario”] kan man begränsa sökningen till vissa datum.
 • Språk: en rullgardinslista där man kan välja språk för de avgöranden man söker efter.

Sökning med hjälp av fritextfält

Utöver flervalsfälten finns det andra fält i avgörandena som inte har några bestämda värden, utan de kan innehålla alla slags textsträngar. Man måste då göra fritextsökningar.

RESULTAT

När en sökning görs kommer tio resultat åt gången upp.

Resultaten presenteras på följande vis:

BESLÄKTADE TERMER – systemet visar automatiskt termer som har anknytning till den sökning som gjorts, men endast i den särskilda miljön för domstolsväsendet.

RUBRIK – numret i det spanska officiella arkivet för rättspraxis (Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ) samt Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) visas här.

UNDERRUBRIK – följande informationsfält visas:

 • Typ av domstol: till exempel Högsta domstolen.
 • Kommun: till exempel Madrid – avdelning: 1
 • Referent: till exempel namn... efternamn...
 • Målnummer: till exempel 88/2007 – Datum: 26/06/2008
 • Typ av avgörande: till exempel dom
 • Domstol, i alfabetisk ordning

Klickar man sedan på rubriken till det avgörande man vill se, öppnas det en ny sida med hela dokumentets innehåll. Detta dokument öppnas i PDF-format.

Format

I databaserna brukar domarna finnas i PDF-format (för allmänheten) samt i RTM- och HTML-format (i den miljö som är avsedd för domstolsväsendet).

Tillgängliga domar och beslut

 • Högsta domstolen

Högsta domstolen: Högsta domstolens fullständiga rättspraxis är fritt tillgänglig utan kostnad via internet. Avgörandena visas i sin helhet, med undantag av personuppgifter (anonymiserade). Det finns en effektiv sökmotor som avlägsnar dessa uppgifter. Denna databas nås via CENDOJ:s sökfunktion för Högsta domstolen.

 • Övriga domstolar

Utöver Högsta domstolens avgöranden och beslut ger CENDOJ:s databas även allmänheten kostnadsfri tillgång till domar som meddelats av nationaldomstolen (Audiencia Nacional), de högre regiondomstolarna (Tribunales Superiores de Justicia) och provinsdomstolarna (Audiencias Provinciales), samt ett urval beslut från dessa kollegiala domstolar och domar och beslut som meddelats av den centrala militärdomstolen (Tribunal Militar Central), de regionala militärdomstolarna (Tribunales Militares Territoriales) och ensamdomare.

Övriga förfaranden

Finns det information om

 • överklaganden?
 • huruvida ett mål är avgjort?
 • resultat av överklaganden?
 • huruvida beslutet är oåterkalleligt?
 • övriga förfaranden?

Den information som är tillgänglig för allmänheten är domarna i sin helhet utan ytterligare inslag, men i många fall innehåller avgörandet i sig information om huruvida det har vunnit laga kraft (är oåterkalleligt). Avgörandena omfattar dessutom eventuella avvikande yttranden. Databasen i den miljö som uteslutande är avsedd för domstolsväsendet (CENDOJ:s dokumentdatabas) omfattar dock länkar mellan det avgörande som bestrids och det som meddelas av överdomstolen (Tribunal Superior), sammanfattningar, domens innebörd, hänvisningar till domar som åberopas för eller emot, åberopad, tillämpad eller tolkad rättspraxis, beskrivning av domen: om allmänna begrepp tillämpas, om en innovativ dom eller rättspraxis konsolideras samt klassificering av avgörandet i enlighet med de termer som används i CENDOJ:s juridiska tesaurus.

Regler för publicering

Finns det bindande regler för hur rättspraxis ska publiceras på nationell nivå för olika typer av domstolar?

Dessa anges i artikel 560.1.10 i lagen om domstolsväsendet, enligt vilken domstolarnas allmänna råd officiellt får publicera domar och andra avgöranden som Högsta domstolen och andra domstolar meddelar.

Det finns även regler om publicering i förordningen om inrättande av centrumet för domstolsdokumentation.

Publiceras domarna i sin helhet eller bara vissa delar av dem? Vilka kriterier tillämpas om bara vissa delar publiceras?

Domarna publiceras i sin helhet, inte som utdrag. Alla domar som meddelas av kollegiala domstolar och ett urval av de domar som meddelats av ensamdomare publiceras på ovanstående villkor.

Länkar

CENDOJ:s sökmotor för rättspraxis:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Senaste uppdatering: 29/06/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.