Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

Spanien

I Spanien betraktas inte rättspraxis som en rättskälla. I artikel 1.1 i civillagen föreskrivs nämligen att rättens källor utgörs av lagar, sedvänjor och allmänna rättsprinciper (artikel 1.1 civillagen). Enligt artikel 1.6 i civillagen ska dock rättspraxis ”komplettera rättsreglerna genom högsta domstolens rättstillämpning då den tolkar och tillämpar lagar, sedvänjor och allmänna rättsprinciper”.

Innehåll inlagt av
Spanien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Tillgång till rättspraxis

I artikel 560.1.10 i domstolslagen (Ley Orgánica del Poder Judicial) föreskrivs att Domstolarnas allmänna råd (Consejo General del Poder Judicial) bland annat ska ”svara för den officiella publiceringen av de domar och andra avgöranden som Högsta domstolen och andra domstolar meddelar.

För detta ändamål ska Domstolarnas allmänna råd efter att ha inhämtat yttrande från behöriga myndigheter anta regler för hur elektroniska domböcker ska utformas, sammanställas, bearbetas, spridas och bestyrkas för att säkerställa att de är fullständiga, sanningsenliga och tillgängliga, och för att garantera att lagstiftningen om skydd av personuppgifter följs”.

För att genomföra det som föreskrivs i lagen inrättade Domstolarnas allmänna råd 1997 Centrum för domstolsdokumentation (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ) med säte i San Sebastián.

Utformningen av denna nya offentliga tjänst för tillgång till rättspraxis från olika domstolar under optimala tekniska förhållanden och med särskilt skydd för databehandlade personuppgifter, bygger på de uppdrag och synpunkter som kommit till uttryck i olika planer, politiska programförklaringar och bestämmelser som har antagits inom olika områden.

Utöver CENDOJ:s databas finns den bas som tillhör Statens officiella tidning (Boletín Oficial del Estado) och som innehåller information om konstitutionell rättspraxis.

Det finns även privata avgiftsbelagda databaser.

Presentation av rättspraxis

När det gäller Högsta domstolens (Tribunal Supremo) praxis har CENDOJ skapat en teknisk plattform som är uppbyggd som ett navigeringssystem med flikar.

När en sökning görs öppnas en flik som heter RESULTAT (och som visar sökresultaten) och en flik som heter SÖKNING (som gör att man när som helst kan komma åt sökformuläret).

Genom denna sökfunktion kan man på ett snabbt och säkert sätt få tillgång till alla Högsta domstolens avgöranden. Sökning efter avgöranden kan ske med hjälp av flervalsfält, där avgörandena identifieras eller klassificeras, eller fritextfält.

Dessutom kan man direkt söka efter de 50 senaste avgörandena inom respektive målkategori genom att klicka på knapparna längst ned på skärmbilden. På så sätt kan man få tillgång till de senaste domarna som har inkommit och förts in i databasen över rättspraxis.

Sökning med hjälp av flervalsfält

Vissa fält för information om avgöranden kan innehålla olika valmöjligheter:

 • Rutan ”Målkategori”: Här kan man välja mellan tvistemål, brottmål, förvaltningsmål, arbetsrättsliga mål och militärrättsliga mål.
 • Rutan ”Typ av avgörande”: Här kan man välja mellan domar, beslut och Högsta domstolens beslut.
 • Datum för avgörande: genom att klicka på ”Kalender” kan man begränsa sökningen till vissa datum.
 • Språk: en rullist där man kan välja språk för de avgöranden man söker efter.

Sökning med hjälp av fritextfält

Utöver flervalsfälten finns det andra fält i avgörandena som inte har några bestämda värden, utan de kan innehålla alla slags textsträngar. Man måste då göra fritextsökningar.

RESULTAT

När en sökning görs kommer tio resultat åt gången upp, i datumordning.

Resultaten presenteras på följande vis:

ANKNYTANDE BEGREPP, systemet visar automatiskt begrepp som har anknytning till den sökning som gjorts.

RUBRIK, avgörandets ROJ-nummer visas.

UNDERRUBRIK, följande informationsfält visas:

 • Typ av domstol: till exempel Högsta domstolen, militära avdelningen
 • Kommun: till exempel Madrid -- Avdelning: 1
 • Referent: till exempel ANGEL JUANES PECES
 • Målnummer: till exempel 88/2007 -- Datum: 2008-06-26
 • Typ av avgörande: till exempel dom
 • Domstol, i alfabetisk ordning

Klickar man sedan på rubriken till det avgörande man vill se, öppnas det en ny sida med hela dokumentets innehåll. Detta dokument öppnas i PDF-format.

Format

Domarna brukar finnas i PDF-, RTM- och HTML-format i databaserna.

Tillgängliga domar och beslut

 • Högsta domstolen

Högsta domstolen: Alla Högsta domstolens avgöranden är fritt tillgängliga utan kostnad via Internet. Avgörandena visas i sin helhet med undantag av personuppgifter. Det finns ett effektivt sökverktyg som söker igenom hela texten. Denna databas nås via CENDOJ TS.

 • Övriga domstolar

Via CENDOJ får allmänheten kostnadsfritt tillgång till beslut och domar som har meddelats av Nationella domstolen (Audiencia Nacional), de högre regiondomstolarna (Tribunales Superiores de Justicia) och provinsdomstolarna (Audiencias Provinciales).

Övriga förfaranden

Finns det information om

 • överklaganden?
 • huruvida ett mål är avgjort?
 • resultat av överklaganden?
 • huruvida beslutet är oåterkalleligt?
 • andra förfaranden?

Nej. Den enda information som är tillgänglig är domarna i sin helhet. Information om vad som händer i ett mål framgår av domen och inte av databasen.

Regler för publicering

Finns det bindande regler för hur avgöranden ska publiceras på nationell nivå för olika typer av domstolar?

I artikel 107 i domstolslagen föreskrivs att Domstolarnas allmänna råd officiellt får publicera domar och andra avgöranden som Högsta domstolen och andra domstolar meddelar.

Det finns även regler om publicering i förordningen om inrättande av Centrum för domstolsdokumentation (Centro de Documentación Judicial).

Publiceras domarna i sin helhet eller bara vissa delar av dem? Vilka kriterier tillämpas om bara vissa delar publiceras?

Domarna publiceras i sin helhet.

Länkar

Centrum för domstolsdokumentations sökmotor för rättspraxis

Senaste uppdatering: 12/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.