Nationell rättspraxis

Sverige

Här får du en överblick över svensk rättspraxis samt en beskrivning av relevanta rättspraxisdatabaser.

Innehåll inlagt av
Sverige

Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Förteckning över domstolsavgöranden / Rubriker

 

Högsta domstolar

Andra domstolar

Rättspraxis presenteras med rubriker

Ja

Ja

 

Rubrikerna består av en eller ett par meningar som anger kärnan i målet.

Exempel på rubriker

“Fråga om köpare av en fastighet har reklamerat fel i fastigheten inom skälig tid efter det att de märkt eller borde ha märkt felet.”

Format

Rättspraxisen är tillgänglig i HTML-format.

Eventuella fortsatta förfaranden

 

Högsta domstolar

Andra domstolar

Finns det tillgänglig information

om överklaganden?

Nej

Nej

om ett mål ännu inte är avgjort?

Nej

Nej

om resultat av överklagande?

Nej

Nej

om det är ett oåterkalleligt beslut?

Nej

Nej

om eventuella fortsatta förfaranden vid        

    en annan domstol i landet (författningsdomstol osv.)?

    EG-domstolen?

    Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna?

Nej

Nej

 

Systemet innehåller endast lagakraftvunna domar.

Publiceringsregler

 

på nationell nivå?

på domstolsnivå?

Finns det bindande regler för hur rättspraxis ska offentliggöras

Ja

Ja

 

Det finns en regeringsförordning som bl.a. reglerar hur personuppgifter ska offentliggöras i en rättspraxisdatabas.

 

Högsta domstolar

Andra domstolar

Offentliggörs all rättspraxis eller endast ett urval?

Endast ett urval

Endast ett urval

 

I samma förordning fastställs också att det är upp till domstolen att besluta vilka avgöranden som ska anses vara vägledande och offentliggöras i databasen.

 

Högsta domstolar

Andra domstolar

Är de domstolsavgöranden som finns tillgängliga på Internet anonymiserade?

Ja

Ja

Om ja:

gäller det samtliga avgöranden?

Ja

Ja

 

Senaste uppdatering: 05/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.