Συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Το δικαστικό σύστημα, ή δικαστική εξουσία, αποτελεί το σύνολο των δικαστηρίων και δικαστικών αρχών ενός κράτους ή άλλου κυρίαρχου οργανισμού, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Κύριο καθήκον των δικαστηρίων είναι η επίλυση των νομικών διαφορών και η διασφάλιση της σωστής και ομοιογενούς εφαρμογής του νόμου.

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, όπως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαθέτει δικό του δικαστικό σύστημα. Στις ακόλουθες σελίδες:

μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των δικαστηρίων και τις σχετικές διαδικασίες. Εάν πρέπει να προσφύγετε στο δικαστήριο, μπορείτε να βρείτε οδηγίες προκειμένου να εντοπίσετε ποιο δικαστήριο θα εκδικάσει την υπόθεσή σας.

Η αρμοδιότητα των δικαστηρίων όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου συνεπάγεται και την ερμηνεία του. Προβαίνοντας σε νέες ερμηνείες, τα δικαστήρια δημιουργούν επίσης νομολογία.

Παρόλο που τα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών διαφέρουν σημαντικά ως προς τις λεπτομέρειές τους, υπάρχει ένα σύνολο κοινών αρχών που ισχύει για όλα, καθώς και για την ίδια την ΕΕ. Μία από αυτές τις κοινές αρχές είναι ότι τα δικαστήρια πρέπει να είναι αμερόληπτα και ανεξάρτητα από την κυβέρνηση και τους νομοθέτες (δηλαδή το θεσμικό όργανο ή τα θεσμικά όργανα που εγκρίνουν τους νόμους). Αυτή η αρχή της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος αποτελεί μία από τις αξίες πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί η ΕΕ, όπως το κράτος δικαίου, ο σεβασμός για την ελευθερία, την ισότητα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, και αναφέρεται ρητά στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.