Kohtusüsteemid

Kohtusüsteem tähistab kõiki kohtuid ja kohtuasutusi riigis või suveräänses organisatsioonis, nagu Euroopa Liit (EL). Kohtute peamine ülesanne on lahendada õiguslikud vaidlused ja tagada, et õigust kohaldatakse korrektselt ja järjekindlalt.

Igal ELi liikmesriigil ja ka Euroopa Liidul on oma kohtusüsteem. Järgmistelt lehtedelt:

võite leida teavet kohtute korralduse ja asjaomaste menetluste kohta. Kui Teil on tarvis kohtusse pöörduda, võite leida juhised, kuidas selgitada välja Teie asjas pädev kohus.

Kohtute kohustus õigusakte kohaldada tähendab ka kohustust neid tõlgendada. Uusi tõlgendusi esitades loovad nad kohtupraktikat.

Kuigi liikmesriikide kohtusüsteemide üksikasjad erinevad märkimisväärselt, on olemas ühised põhimõtted, mis kehtivad nii nende kõikide kui ka ELi suhtes. Üks neist ühistest põhimõtetest seisneb selles, et kohtud peavad olema erapooletud ja sõltumatud valitsusest ja seadusandjast (s.t õigusakte vastuvõtvatest institutsioonidest). Kohtusüsteemi sõltumatuse põhimõte on üks Euroopa Liidu aluseks olevatest väärtustest: õiguskord ning vabaduse, võrdsuse ja põhiõiguste austamine. See on sõnaselgelt ära märgitud Euroopa Liidu põhiõiguste Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 ja Euroopa Inimõiguste Konventsiooni artiklis 6.

Viimati uuendatud: 06/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.