Tiesu sistēma

Tiesu sistēma jeb tiesu vara ir valsts vai citas suverēnas organizācijas, piemēram, Eiropas Savienības (ES), tiesu un tiesu iestāžu kopums. Tiesu galvenais uzdevums ir izšķirt juridiskus strīdus un nodrošināt tiesību normu pareizu un saskaņotu piemērošanu.

Katrai ES dalībvalstij un arī Eiropas Savienībai ir sava tiesu sistēma. Informācija par tiesu sistēmas organizāciju un attiecīgajām procedūrām ir pieejama šādās sadaļās:

Ja jums būs jāiesniedz prasība tiesā, šajās sadaļās atradīsiet padomus, kas palīdzēs noskaidrot, kurai tiesai ir piekritīga jūsu lieta.

Tiesu pienākums piemērot tiesību aktus nozīmē arī pienākumu tos interpretēt. Sniedzot tiesību aktu jaunu interpretāciju, tiesas izstrādā judikatūru.

Lai gan dalībvalstu tiesību sistēmas atsevišķos aspektos ievērojami atšķiras, pastāv vispārēju principu kopums, kas attiecas uz visām dalībvalstu tiesu sistēmām un uz Eiropas Savienību kopumā. Viens no šiem vispārējiem principiem paredz, ka tiesām jābūt objektīvām un neatkarīgām no valdības un likumdevēja (t. i., no institūcijām, kas pieņem tiesību aktus). Līdzās tiesiskuma, brīvības, vienlīdzības un pamattiesību ievērošanas principam šis tiesu varas neatkarības princips ir viena no ES pamatvērtībām. Tas ir skaidri minēts ES Pamattiesību hartas 47. pantā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantā.

Lapa atjaunināta: 06/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.