Systemy sądowe

System sądownictwa lub inaczej wymiar sprawiedliwości to całość sądów i organów wymiaru sprawiedliwości w danym państwie lub innej suwerennej organizacji, jak np. Unia Europejska (UE). Głównym zadaniem sądów jest rozstrzyganie sporów prawnych oraz zapewnienie prawidłowego i spójnego stosowania prawa.

Wszystkie państwa członkowskie UE, a także Unia Europejska, posiadają własne systemy prawne. Na następujących stronach:

znajdują się informacje na temat organizacji sądów i odnośnych procedur. W razie konieczności wstąpienia na drogę sądową można uzyskać informację, jaki sąd rozpatrywać będzie daną sprawę.

Z odpowiedzialnością sądów za stosowanie prawa wiąże się konieczność dokonywania jego wykładni. Poprzez nową wykładnię prawa sądy tworzą również orzecznictwo.

Chociaż systemy sądownictwa państw członkowskich różnią się w wielu szczegółach, istnieje zbiór wspólnych zasad, które mają zastosowanie do wszystkich tych systemów, a także do samej UE. Jedną z tych wspólnych zasad jest bezstronność i niezawisłość sądu od rządu oraz prawodawcy (tj. instytucji stanowiących prawo). Owa zasada niezawisłości sądownictwa jest jedną z wartości, na których opiera się UE: rządów prawa i poszanowania wolności, równości oraz praw podstawowych. Wyraźnie stanowi o tym art. 47 Karty praw podstawowych UE i art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka.

Ostatnia aktualizacja: 06/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.