Justičné systémy

Systém súdnictva alebo súdnictvo sú všetky súdy a súdne orgány v štáte alebo inej zvrchovanej organizácii, akou je napríklad Európska únia (EÚ). Hlavnou úlohou súdov je riešiť právne spory a zabezpečiť správne a jednotné uplatňovanie práva.

Každý z členských štátov EÚ a rovnako aj Európska únia má vlastný systém súdnictva. Na stránkach

môžete nájsť informácie o organizácii súdov a príslušných postupoch. Ak potrebujete podať žalobu, môžete získať usmernenie, aby ste mohli zistiť, ktorý súd sa bude zaoberať vašou vecou.

Zodpovednosť súdov za uplatňovanie práva znamená tiež povinnosť jeho výkladu. Novými výkladmi vytvárajú judikatúru.

Aj keď sa jednotlivé systémy súdnictva členských štátov výrazne líšia, existuje súbor spoločných zásad, ktoré sa uplatňujú na každý z nich, ako aj na systém súdnictva EÚ. Jednou z týchto spoločných zásad je, že súdy musia byť nestranné a nezávislé od vlády a zákonodarcu [t. j. od inštitúcie (inštitúcií) vydávajúcich právne predpisy]. Táto zásada nezávislosti súdnictva je jednou z hodnôt, na ktorých je založená EÚ: na právnom štáte a rešpektovaní slobody, rovnosti a základných práv. Výslovne sa to uvádza v článku 47 Charty základných práv EÚ a v článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Posledná aktualizácia: 06/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.