Domstolsväsen

Domstolsväsendet består av  samtliga domstolar och rättsliga myndigheter i en stat eller i en annan suverän organisation, till exempel Europeiska unionen (EU). Domstolarnas viktigaste uppgift är att lösa rättstvister och se till att lagen tillämpas korrekt och enhetligt.

Varje EU-medlemsstat har, liksom Europeiska unionen, sitt eget domstolsväsen. Via ett par länkar, nämligen

kan du hitta information om hur domstolarna är organiserade och om relevanta förfaranden. Om du behöver vända dig till domstol kan du få den vägledning du behöver för att kunna ta reda på vilken domstol som är behörig att handlägga ditt ärende.

Domstolarnas ansvar för att tillämpa lagen betyder att de också måste tolka den. Genom att göra nya tolkningar skapar de rättspraxis.

Även om medlemsstaternas domstolsväsen uppvisar stora skillnader när det gäller detaljer, finns det en uppsättning gemensamma principer som både de och EU måste rätta sig efter. En av dessa gemensamma principer är att domstolarna ska vara opartiska och oberoende av regering och lagstiftare (det vill säga de institutioner som utfärdar lagar). Principen om domstolsväsendets oavhängighet är en del av EU:s värdegrund: rättsstatsprincipen och respekten för frihet, jämlikhet och grundläggande rättigheter. Detta kommer till utttryck i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 6 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Senaste uppdatering: 06/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.