Съдилища на ЕС

Съдебната система на Европейския съюз (ЕС) се състои от три стълба: Съда на Европейските общности, Общия съд и специализирани съдилища в специфични области. Тези съдилища на ЕС гарантират, че се спазва тълкуването и прилагането на правото на ЕС.

  • Съдът на Европейския съюз (който понякога се нарича и Съдът на Европейските общности), представлява най-висшият съдебен орган на ЕС. В сътрудничество със съдилищата и трибуналите на държавите-членки той гарантира прилагането и еднаквото тълкуване на правото на Европейския съюз. Съдът е съставен от един съдия от всяка държава-членка.
  • Общият съд разглежда дела на първа инстанция, които не се прехвърлят на специализирани съдилища или директно на Съда на Европейските общности. Той също така разглежда обжалвания на решения (от първа инстанция), постановени от специализираните съдилища. Общият съд е съставен от поне един съдия от всяка държава-членка.
  • Специализираните съдилища могат да се създават за специфични области. Те могат да разглеждат и да се произнасят по дела от първа инстанция, с възможност за обжалване пред Общия съд.

Седалищата на съдилищата на ЕС се намират в Люксембург и представляват многоезични институции. Всеки от официалните езици на ЕС може да бъде език на дадено съдебно дело. Съдилищата на ЕС са длъжни да спазват принципа на многоезичието поради необходимостта да комуникират със страните по производството и освен това трябва да гарантират, че тяхната съдебна практика се разпространява във всички държави-членки.

Трябва да се има предвид, че прилагането на правото на ЕС не е задача единствено на съдилищата на ЕС: съдилищата и трибуналите на държавите-членки също трябва да прилагат правото на ЕС. С други думи съдилищата на ЕС и на държавите-членки работят заедно за разумно и еднакво прилагане и тълкуване.

За спорове между ЕС и неговите държавни служители (например за тяхното наемане, кариера или социална сигурност) беше създаден Съдът на публичната служба, който се състои от седем съдии.

Съдът и Общият съд се подпомагат от генерални адвокати, които изготвят безпристрастни становища по определени дела преди да се вземе решение.

Съдът на Европейския съюз не трябва да се бърка с Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). ЕСПЧ не е съд на ЕС, а беше създаден в рамката на Съвета на Европа съгласно Европейската конвенция за правата на човека, за да осигури зачитане на правата и свободите, гарантирани от тази конвенция. При все това съдебната практика, развита от Европейския съд по правата на човека, може да има важно влияние върху правото на ЕС, тъй като основните права, гарантирани от Европейската конвенция, представляват и основни принципи от правото на ЕС.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.