EU-domstole

Den Europæiske Unions (EU) retssystem er inddelt i tre dele: Domstolen, Retten og en række særlige domstole inden for bestemte områder. Disse EU-domstole sikrer korrekt fortolkning og anvendelse af EU-retten.

  • Den Europæiske Unions Domstol (som undertiden betegnes EU-Domstolen) udgør den højeste domstolsmyndighed i EU. Den er i samarbejde med medlemsstaternes domstole ansvarlig for anvendelsen og en ensartet fortolkning af EU-retten. Domstolen består af en dommer fra hver medlemsstat.
  • Retten behandler sager i første instans, som ikke er henvist til de særlige domstole eller direkte til Domstolen. Den behandler også appelsager vedrørende domme afsagt af de særlige domstole (i første instans). Retten består af mindst en dommer fra hver medlemsstat.
  • De særlige domstole kan sættes for bestemte områder. De kan behandle og afgøre sager i første instans med mulighed for appel til Retten.

EU's domstole har sæde i Luxembourg og er flersprogede institutioner. Alle officielle EU-sprog kan være sproget i en retssag. EU's domstole skal iagttage princippet om flersprogethed på grund af behovet for at kommunikere med parterne på det sprog, som sagen føres på, og for at sikre, at retspraksis formidles til alle medlemsstater.

Det må ikke glemmes, at anvendelsen af EU-retten ikke kun er EU-domstolenes ansvar. Domstolene i medlemsstaterne skal også anvende EU-retten. Med andre ord samarbejder EU's og medlemsstaternes domstole om at sikre en sund, ensartet anvendelse og fortolkning af EU-retten.

Tvister mellem EU og ansatte i EU (f.eks. vedrørende ansættelse, karriere eller socialsikring) afgøres af Personaleretten, der består af syv dommere.

Domstolen og Retten bistås af generaladvokater, som afgiver et uvildig forslag til afgørelse i bestemte sager, før der træffes afgørelse.

EU-Domstolen må ikke blandes sammen med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Menneskerettighedsdomstolen er ikke en EU-domstol, men er oprettet inden for rammerne af Europarådet ved den europæiske menneskerettighedskonvention for at sikre, at de rettigheder og friheder, der er knæsat i konventionen, ikke krænkes. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis kan dog have stor indflydelse på EU-retten, da de grundlæggende rettigheder, som er sikret i den europæiske konvention, også udgør de generelle principper i EU-retten.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.