Δικαστήρια ΕΕ

Το δικαστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποτελείται από τρία μέρη: το Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και τα ειδικευμένα δικαστήρια. Τα εν λόγω δικαστήρια της ΕΕ διασφαλίζουν την τήρηση του δικαίου της ΕΕ κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του.

  • Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που ενίοτε αναφέρεται και ως Ευρωπαϊκό Δικαστήριο), αποτελεί την ανώτατη δικαστική αρχή της ΕΕ. Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τα δικαστήρια των κρατών μελών, την εφαρμογή και την ομοιόμορφη ερμηνεία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δικαστήριο απαρτίζεται από έναν δικαστή ανά κράτος μέλος.
  • Το Γενικό Δικαστήριο εκδικάζει υποθέσεις σε πρώτο βαθμό, οι οποίες δεν παραπέμπονται στα ειδικευμένα δικαστήρια ή άμεσα στο Δικαστήριο. Ασχολείται επίσης με προσφυγές κατά αποφάσεων (σε πρώτο βαθμό) των ειδικευμένων δικαστηρίων. Το Γενικό Δικαστήριο απαρτίζεται από έναν τουλάχιστον δικαστή ανά κράτος μέλος.
  • Ειδικευμένα δικαστήρια μπορούν να συσταθούν για συγκεκριμένους τομείς. Μπορούν να επιλαμβάνονται υποθέσεων σε πρώτο βαθμό, με δυνατότητα έφεσης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

Τα δικαστήρια της ΕΕ έχουν την έδρα τους στο Λουξεμβούργο και αποτελούν πολύγλωσσα θεσμικά όργανα. Οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ μπορεί να αποτελέσει τη γλώσσα διαδικασίας. Τα δικαστήρια της ΕΕ υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της πολυγλωσσίας, λόγω της ανάγκης για επικοινωνία με τους διαδίκους στη γλώσσα της διαδικασίας και να διασφαλίζουν ότι η νομολογία τους κοινοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη.

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ δεν αποτελεί καθήκον μόνο των δικαστηρίων της ΕΕ, καθώς και τα δικαστήρια των κρατών μελών οφείλουν επίσης να εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Με άλλα λόγια, τα δικαστήρια της ΕΕ και των κρατών μελών συνεργάζονται για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή και ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου.

Για διαφορές μεταξύ της ΕΕ και των υπαλλήλων της (για παράδειγμα, σε σχέση με την πρόσληψη, τη σταδιοδρομία ή την κοινωνική τους ασφάλιση), δημιουργήθηκε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο απαρτίζεται από επτά δικαστές.

Το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο επικουρούνται από Γενικούς Εισαγγελείς, οι οποίοι εκφέρουν αμερόληπτη άποψη για ορισμένες υποθέσεις, προτού ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Το Δικαστήριο της ΕΕ δεν πρέπει να συγχέεται με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Το ΕΔΑΔ δεν αποτελεί δικαστήριο της ΕΕ, αλλά υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης και συστήθηκε με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για να διασφαλίσει το σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που κατοχυρώνει η εν λόγω Σύμβαση. Ωστόσο, η νομολογία που εκπονείται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το δίκαιο της ΕΕ, καθώς τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση συνιστούν επίσης γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.