EU:n tuomioistuimet

Euroopan unionin (EU) tuomioistuinjärjestelmä jakautuu kolmeen osaan: Euroopan unionin tuomioistuimeen,  unionin yleiseen tuomioistuimeen ja tiettyjen erityisalojen erikoistuomioistuimiin. EU:n tuomioistuimet takaavat, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan oikein.

  • Euroopan unionin tuomioistuin (jota toisinaan kutsutaan myös unionin tuomioistuimeksi) on EU:n korkein oikeusviranomainen. Se takaa yhdessä jäsenvaltioiden tuomioistuinten kanssa, että Euroopan unionin lainsäädäntöä sovelletaan ja tulkitaan yhdenmukaisesti. Tuomioistuimeen kuuluu yksi tuomari kustakin jäsenvaltiosta.
  • Unionin yleinen tuomioistuin käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena asioita, joita ei viedä erikoistuomioistuimien tai suoraan Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaistaviksi. Se käsittelee myös muutoksenhakukanteita, jotka koskevat ensimmäisen oikeusasteen erikoistuomioistuinten tekemiä päätöksiä. Yleiseen tuomioistuimeen kuuluu vähintään yksi tuomari jokaisesta jäsenvaltiosta.
  • Erikoistuomioistuimia voidaan perustaa tiettyjä erityisaloja varten. Ne voivat käsitellä ja ratkaista asioita ensimmäisenä oikeusasteena, ja niiden päätöksistä voidaan valittaa yleiseen tuomioistuimeen.

EU:n tuomioistuimien toimipaikka on Luxemburgissa, ja ne ovat monikielisiä elimiä. Oikeudenkäynnin kielenä voidaan käyttää mitä tahansa EU:n virallista kieltä. EU:n tuomioistuimien on noudatettava monikielisyyden periaatetta, sillä osapuoliin on pidettävä yhteyttä oikeudenkäynnissä käytettävällä kielellä. Näin myös taataan, että tuomioistuimien oikeuskäytäntöä voidaan levittää kaikkiin jäsenvaltioihin.

EU:n lainsäädännön soveltaminen ei ole pelkästään EU:n tuomioistuinten tehtävä: myös jäsenvaltioiden tuomioistuinten on sovellettava EU:n lainsäädäntöä. Toisin sanoen Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden tuomioistuimet pyrkivät yhdessä takaamaan oikean ja yhdenmukaisen soveltamisen ja tulkinnan.

EU:n ja sen virkamiesten välisiä riita-asioita (esimerkiksi virkamiesten työhönottoa, uraa tai sosiaaliturvaa koskevia riita-asioita) varten on perustettu virkamiestuomioistuin, johon kuuluu seitsemän tuomaria.

Euroopan unionin tuomioistuinta ja yleistä tuomioistuinta avustavat julkisasiamiehet, jotka antavat puolueettomia lausuntoja tietyistä asioista ennen päätöksentekoa.

Euroopan unionin tuomioistuinta ei saa sekoittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT). Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole Euroopan unionin tuomioistuin, vaan se perustettiin Euroopan neuvoston yhteydessä Euroopan ihmisoikeussopimuksen nojalla, ja sen tarkoituksena on varmistaa, että ihmisoikeussopimuksessa taattuja oikeuksia ja vapauksia kunnioitetaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöllä voi kuitenkin olla merkittävä vaikutus EU:n lainsäädäntöön, sillä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taatut perusoikeudet kuuluvat myös EU:n lainsäädännön yleisiin periaatteisiin.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.