Sudovi EU-a

Sudski sustav Europske unije (EU) sastoji se od tri dijela: Suda, Općeg suda i specijaliziranih sudova u posebnim područjima. Ti sudovi osiguravaju pravilno tumačenje i primjenu prava EU-a.

  • Sud Europske unije (koji se ponekad naziva i Europskim sudom) predstavlja najviše tijelo sudske vlasti u EU-u. U suradnji sa sudovima država članica, on osigurava primjenu i jednako tumačenje prava Europske unije. Sud se sastoji od po jednog suca po državi članici.
  • Opći sud razmatra prvostupanjske predmete koji se ne upućuju specijaliziranim sudovima ili izravno Sudu. Na tom se sudu rješavaju i žalbe protiv (prvostupanjskih) presuda specijaliziranih sudova. Opći sud sastoji se od najmanje jednog suca po državi članici.
  • Specijalizirani sudovi mogu se osnovati za određena područja. Na tim sudovima mogu se razmatrati prvostupanjski predmeti i donositi presude, s mogućnošću podnošenja žalbe Općem sudu.

Sudovi EU-a imaju sjedište u Luksemburgu i višejezične su institucije. Svaki službeni jezik Europske unije može biti jezik predmeta. Zbog potrebe za komunikacijom sa strankama na jeziku postupka i radi osiguranja primjene sudske prakse u svim državama članicama, na sudovima EU-a mora se poštovati načelo višejezičnosti.

Treba imati na umu da primjena prava EU-a nije samo zadaća sudova EU-a: sudovi država članica također moraju primjenjivati pravo EU-a. Drugim riječima, sudovi EU-a i država članica surađuju kako bi se postigla ispravna i ujednačena primjena i tumačenje prava EU-a.

Za sporove između EU-a i njegovih javnih službenika (primjerice u pitanjima zapošljavanja, karijere ili socijalnog osiguranja) osnovan je Službenički sud, koji se sastoji od sedam sudaca.

Sudu i Općem sudu pomažu nezavisni odvjetnici, koji daju nepristrana mišljenja o određenim predmetima prije donošenja presude.

Sud EU-a ne treba zamijeniti s Europskim sudom za ljudska prava (ECHR). ECHR nije sud EU-a, već je osnovan u okviru Vijeća Europe na temelju Europske konvencije o ljudskim pravima da bi se osiguralo poštovanje prava i sloboda koje se jamče tom konvencijom. Međutim, budući da su temeljna prava koja se jamče Europskom konvencijom ujedno i opća načela prava EU-a, sudska praksa Europskog suda za ljudska prava može imati značajan utjecaj na pravo EU-a.

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.