EU-rechtbanken

De rechterlijke organisatie van de Europese Unie (EU) omvat drie onderdelen: het Hof van Justitie, het Gerecht en gespecialiseerde rechtbanken. Deze EU-rechtbanken zien erop toe dat de EU-wetgeving op de juiste wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast.

  • Het Hof van Justitie van de Europese Unie (ook wel het Europees Hof van Justitie genoemd) is de hoogste rechterlijke instantie van de EU. Samen met de rechtbanken en tribunalen van de lidstaten ziet het toe op een uniforme interpretatie van het recht van de Europese Unie en de juiste toepassing ervan. Het Hof van Justitie bestaat uit één rechter per lidstaat.
  • Het Gerecht behandelt zaken in eerste aanleg die niet aan de gespecialiseerde rechtbanken zijn voorgelegd en ook niet direct aan het Hof van Justitie. Het behandelt tevens beroepen die zijn ingesteld tegen beslissingen (in eerste aanleg) van de gespecialiseerde rechtbanken. Het Gerecht bestaat uit ten minste één rechter per lidstaat.
  • Voor specifieke rechtsgebieden kunnen gespecialiseerde rechtbanken worden opgericht. Deze behandelen in eerste aanleg zaken en doen daar uitspraak over, waarbij beroep kan worden aangetekend bij het Gerecht.

De rechtbanken van de EU zijn gevestigd in Luxemburg en zijn meertalige instellingen. Alle officiële talen van de EU kunnen worden gebruikt als proceduretaal in een rechtszaak. De rechtbanken van de EU worden geacht het beginsel van meertaligheid na te leven, omdat het noodzakelijk is om met partijen te communiceren in de proceduretaal en om ervoor te zorgen dat hun rechtspraak in de lidstaten wordt verspreid (jurisprudentie).

Niet vergeten mag worden dat de toepassing van het EU-recht niet slechts de taak is van de EU-rechtbanken: de rechtbanken en tribunalen van de lidstaten dienen het EU-recht ook toe te passen. Oftewel: de rechtbanken van de EU en die van de lidstaten werken samen ten behoeve van een uniforme en betrouwbare toepassing en interpretatie.

Voor geschillen tussen de EU en haar ambtenaren (bijvoorbeeld in verband met hun werving, loopbaan of sociale zekerheid) is een Gerecht voor ambtenarenzaken opgericht, dat bestaat uit zeven rechters.

Het Hof van Justitie en het Gerecht worden bijgestaan door advocaten-generaal, die in bepaalde zaken een onpartijdig advies geven alvorens hierover wordt besloten.

Het Hof van Justitie van de EU moet niet worden verward met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het EHRM is geen rechtbank van de EU, maar is in het kader van de Raad van Europa bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens opgericht om erop toe te zien dat de door dit verdrag gegarandeerde rechten en vrijheden worden geëerbiedigd. Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan echter van aanzienlijke invloed op het EU-recht zijn, aangezien de door het Europees Verdrag gegarandeerde grondrechten tevens algemene beginselen voor het EU-recht vormen.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.