Sodišča EU

Sodni sistem Evropske unije (EU) sestavljajo tri sodišča: Sodišče, Splošno sodišče in specializirana sodišča na določenih področjih. Ta sodišča EU zagotavljajo spoštovanje razlage in uporabe prava EU.

  • Sodišče Evropske unije (včasih se uporablja tudi poimenovanje Evropsko sodišče) je najvišji sodni organ EU. V sodelovanju s sodišči in tribunali držav članic zagotavlja uporabo in enotno razlago prava Evropske unije. Sodišče sestavlja po en sodnik iz vsake države članice.
  • Splošno sodišče na prvi stopnji obravnava zadeve, ki niso predložene specializiranim sodiščem ali Sodišču. Obravnava tudi pritožbe zoper odločbe specializiranih sodišč na prvi stopnji. Splošno sodišče ima vsaj po enega sodnika iz vsake države članice.
  • Specializirana sodišča se lahko ustanovijo za posebna področja. Na prvi stopnji lahko obravnavajo zadeve in odločajo o zadevah, zoper katere je dopustna pritožba na Splošno sodišče.

Sodišča EU imajo sedež v Luksemburgu in so večjezične institucije. Jezik zadeve pred sodiščem je lahko kateri koli uradni jezik EU. Sodišča EU morajo spoštovati načelo večjezičnosti zaradi potrebe po sporazumevanju s strankami v jeziku postopka in da zagotovijo razširjanje sodne prakse po vseh državah članicah.

Pomniti je treba, da uporaba prava EU ni le naloga sodišč EU: tudi sodišča in tribunali držav članic morajo uporabljati pravo EU. Povedano drugače, sodišča EU in držav članic sodelujejo zaradi pravilne in enotne uporabe ter razlage prava.

Za reševanje sporov med EU in njenimi javnimi uslužbenci (na primer v zvezi z njihovim zaposlovanjem, kariero in socialnim varstvom) je bilo ustanovljeno Sodišče za uslužbence, ki ga sestavlja sedem sodnikov.

Sodišču in Splošnemu sodišču pomagajo generalni pravobranilci, ki pripravijo nepristransko mnenje o posameznih zadevah, preden sodišče o njih odloči.

Sodišče EU se ne sme zamenjevati z Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP). ESČP ni sodišče EU, ampak je bilo ustanovljeno v okviru Sveta Evrope na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah za zagotavljanje spoštovanja pravic in svoboščin, zajamčenih s to konvencijo. Vendar pa lahko sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice pomembno vpliva na pravo EU, saj so temeljne pravice, zajamčene v Evropski konvenciji o človekovih pravicah, splošna načela prava EU.

Zadnja posodobitev: 17/11/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.