International retspraksis

Det internationale samfund har oprettet en række domstole, der skal løse tvister vedrørende international ret. Deres retlige status varierer, og hvorvidt deres retspraksis kan gøres gældende eller har bindende virkning, afhænger i vid udstrækning af den relevante oprettelsesakt.

De fleste internationale domstole har et websted, der giver adgang til deres afgørelser og udtalelser. Nedenfor findes en ikke-udtømmende liste over disse websteder:

  • ECHR – Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Domstolen er oprettet af Europarådet for at sikre, at de rettigheder, der er fastlagt i den europæiske menneskerettighedskonvention, overholdes. ECHR's database indeholder også oplysninger om retspraksis.
  • ICJ – Den Internationale Domstol: De Forenede Nationers (FN) retlige organ, som blev oprettet med De Forenede Nationers Pagt. Domstolens rolle er i overensstemmelse med international lovgivning at afgøre tvister indsendt af en eller flere stater og at afgive rådgivende udtalelser om juridiske spørgsmål, som de bemyndigede FN-organer og specialiserede agenturer henviser til Domstolen.
  • ICC – Den Internationale Straffedomstol: en uafhængig, permanent domstol, der behandler sager, hvor personer er anklaget for de alvorligste forbrydelser af international betydning, nemlig folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.
  • ITLOS – Den Internationale Havretsdomstol: en domstol oprettet ved FN's havretskonvention.
  • EFTA-Domstolen: Denne domstol, der er oprettet af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), opfylder den retlige funktion i EFTA-systemet, idet den fortolker aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i henseende til de EFTA-lande, der har undertegnet aftalen. For indeværende er disse EFTA-lande Island, Liechtenstein og Norge.

Desuden findes der forskellige databaser og informationskilder om international retspraksis. Nedenfor findes et par eksempler (listen er ikke udtryk for et valg ud fra kvalitet eller indhold):

  • JURE, en database oprettet af Europa-Kommissionen, som indeholder retspraksis vedrørende civil- og handelssager og anerkendelse og fuldbyrdelse af domme afsagt i en anden stat end den, hvor dommen er afsagt. Det omfatter retspraksis vedrørende relevante internationale konventioner (f.eks. Bruxelles-konventionen fra 1968 og Lugano-konventionen fra 1988) samt retspraksis fra EU og medlemsstaterne).
  • World Legal Information Institute (en juridisk forskningsfacilitet, der er udviklet i fællesskab af flere juridiske institutter og andre organisationer): database og links til domstole og retspraksis.
  • Lauterpacht Centre for International Law ved Cambridge Universitet.

Også nationale domstole anvender og fortolker international lovgivning, så deres afgørelser og udtalelser er også relevante. Nogle af ovenstående databaser om retspraksis indeholder også retspraksis fra nationale domstole. Yderligere relevante oplysninger kan også findes på webstederne for medlemsstaternes retspraksis og for EU's retspraksis.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.