Kansainvälinen oikeuskäytäntö

Kansainvälinen yhteisö on perustanut useita tuomioistuimia, jotka ratkaisevat kansainvälistä oikeutta koskevia riita-asioita. Näiden tuomioistuinten oikeudellinen asema ja toimivalta sekä niiden oikeuskäytännön sitovuus riippuu enimmäkseen säädöksestä, jolla ne on perustettu.

Useimmilla kansainvälisillä tuomioistuimilla on verkkosivusto, jossa niiden ratkaisuja ja lausuntoja voi käydä tarkastelemassa. Seuraavassa on lueteltu muutamia verkkosivustoja:

  • Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: Euroopan neuvoston perustama tuomioistuin, jonka tarkoituksena on varmistaa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa säädettyjen oikeuksien kunnioittaminen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tietokanta sisältää myös oikeuskäytäntöä koskevia tiedotteita.
  • Kansainvälinen tuomioistuin: Yhdistyneiden Kansakuntien tärkein oikeuselin, joka on perustettu Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjalla. Tuomioistuimen tehtävänä on tehdä kansainvälisen oikeuden mukaisia ratkaisuja valtioiden sen ratkaistaviksi antamissa riita-asioissa sekä antaa neuvoa-antavia lausuntoja YK:n toimivaltaisten elinten ja erityisvirastojen sille osoittamista oikeudellisista kysymyksistä.
  • Kansainvälinen rikostuomioistuin: riippumaton, pysyvä tuomioistuin, jossa annetaan tuomioita henkilöille, joita syytetään kaikkein vakavimmista, kansainvälisesti merkittävistä rikoksista, kuten kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan tai sotarikoksista.
  • Kansainvälinen merioikeustuomioistuin: Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksella perustettu tuomioistuin.
  • EFTAn tuomioistuin: Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) perustama tuomioistuin, joka huolehtii EFTA-järjestelmän oikeudellisluonteisista tehtävistä ja tulkitsee sopimusta Euroopan vapaakauppa-alueesta (ETA-sopimusta) sopimuksen osapuolina olevien EFTA-valtioiden kannalta. Tämänhetkiset EFTA-valtiot ovat Islanti, Liechtenstein ja Norja.

Kansainvälisestä oikeuskäytännöstä on lisäksi useita tietokantoja ja muita tietolähteitä. Muutamia esimerkkejä näistä ovat seuraavat (kohteet eivät ole luettelossa laadun tai sisällön mukaisessa järjestyksessä):

  • JURE, Euroopan komission laatima tietokanta, jossa on esimerkkejä oikeuskäytännöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tai asioissa, joissa tuomioita tunnustetaan ja pannaan täytäntöön muussa kuin tuomion antamisvaltiossa. Tietokanta sisältää myös eräitä yleissopimuksia (esimerkiksi vuoden 1968 Brysselin yleissopimusta ja vuoden 1988 Luganon yleissopimusta) koskevaa oikeuskäytäntöä sekä EU:n ja jäsenvaltioiden oikeuskäytäntöä.
  • World Legal Information Institute, lainopillinen tutkimuspalvelu, jonka ovat kehittäneet useat lainsäädännöllistä tietoa tarjoavat laitokset ja muut organisaatiot yhdessä ja joka sisältää tietokannan sekä linkkejä tuomioistuimiin ja oikeuskäytäntöihin.
  • Cambridgen yliopiston kansainvälisen oikeuden keskus Lauterpacht Centre for International Law.

Myös kansalliset tuomioistuimet soveltavat ja tulkitsevat kansainvälistä oikeutta, joten niiden ratkaisut ja lausunnot ovat myös merkityksellisiä. Muutamissa edellä mainituissa oikeuskäytäntötietokannoissa on myös kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöä. Myös jäsenvaltioiden oikeuskäytäntöä ja EU:n oikeuskäytäntöä käsitteleviltä sivuilta löytyy aiheeseen liittyvää tietoa.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.