Tarptautinė teismų praktika

Tarptautinė bendruomenė įsteigė įvairių teismų ginčams dėl tarptautinės teisės spręsti. Jų teisinis pobūdis nevienodas, o teismų praktikos taikymo sritis ir privalomumas didele dalimi priklauso nuo atitinkamo steigiamojo akto.

Dauguma tarptautinių teismų turi interneto svetainę, kurioje skelbiami jų sprendimai ir išvados. Toliau pateikiamas nebaigtinis tokių interneto svetainių sąrašas:

  • EŽTT – Europos žmogaus teisių teismas: teismas, kurį įsteigė Europos Taryba, kad užtikrintų, jog būtų paisoma Europos žmogaus teisių konvencijoje įtvirtintų teisių. EŽTT duomenų bazėje pateikiama ir informacinių pastabų apie teismo praktiką.
  • TTT – Tarptautinis Teisingumo Teismas: pagrindinis Jungtinių Tautų (JT) teisminis organas, įsteigtas Jungtinių Tautų chartija. Teismo pareiga – vadovaujantis tarptautine teise, spręsti valstybių teisinius ginčus ir teikti konsultacines išvadas įgaliotų Jungtinių Tautų organų bei specializuotų agentūrų iškeltais teisiniais klausimais.
  • TBT – Tarptautinis baudžiamasis teismas: nepriklausomas, nuolatinis teismas, kuris teisia asmenis, kaltinamus pačiais sunkiausiais tarptautinio masto nusikaltimais – genocidu, nusikaltimais žmoniškumui ir karo nusikaltimais.
  • TJTT – Tarptautinis jūrų teisės tribunolas: teismas, įsteigtas Jungtinių Tautų Jūrų teisės konvencija.
  • ELPA teismas: šis Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) įsteigtas teismas atlieka ELPA sistemoje teisminę funkciją – aiškina Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimo taikymą ELPA valstybėms, kurios yra susitarimo šalys. Šiuo metu ELPA valstybės yra Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

Be to, yra įvairių duomenų bazių ir informacijos šaltinių apie tarptautinę teismų praktiką. Paminėtini keli pavyzdžiai (atrinkti atsitiktinai, neatsižvelgiant į kokybę ar turinį):

  • JURE, Europos Komisijos sukurta duomenų bazė, kurioje skelbiama teismų praktika dėl jurisdikcijos civilinėse ir komercinėse bylose ir dėl teismo sprendimų pripažinimo bei vykdymo kitoje valstybėje, nei buvo priimtas teismo sprendimas. Čia skelbiama ir teismų praktika dėl svarbių tarptautinių konvencijų (t. y. 1968 m. Briuselio konvencijos, 1988 m. Lugano konvencijos) bei ES ir valstybių narių teismų praktika.
  • Pasaulio teisinės informacijos institutas (teisinių tyrimų įstaiga, įsteigta bendradarbiaujant keliems teisinės informacijos institutams ir kitoms organizacijoms): duomenų bazė ir nuorodos į teismus ir teismų praktiką.
  • Kembridžo universiteto Lauterpachto tarptautinės teisės mokslinių tyrimų centras.

Tarptautinę teisę taiko bei aiškina ir nacionaliniai teismai, todėl jų sprendimai ir nuomonės taip pat svarbūs. Kai kuriose pirmiau išvardytose teismų praktikos duomenų bazėse skelbiama nacionalinių teismų praktika. Aktualios informacijos galima rasti ir tinklalapiuose apie valstybių narių teismų praktiką ir ES teismų praktiką.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.