Medzinárodná judikatúra

Medzinárodné spoločenstvo zriadilo niekoľko súdov na riešenie sporov týkajúcich sa medzinárodného práva. Ich právna povaha sa líši a rozmach ich súdnych právomoci a záväzný účinok ich judikatúry do veľkej miery závisia od príslušného zakladajúceho aktu.

Väčšina medzinárodných súdov má webovú stránku, ktorá umožňuje prístup k ich rozhodnutiam a stanoviskám. Nasleduje neúplný zoznam týchto webových stránok:

  • ECHR - Európsky súd pre ľudské práva: súd zriadený Radou Európy na zabezpečenie dodržiavania práv zakotvených v Európskom dohovore o ľudských právach. Databáza ECHR obsahuje aj informačné poznámky k judikatúre.
  • ICJ - Medzinárodný súdny dvor: hlavný súdny orgán Organizácie Spojených národov (OSN) zriadený Chartou Organizácie Spojených národov. Úlohou súdu je riešiť právne spory podané na súd štátmi v súlade s medzinárodným právom a vydávať poradné stanoviská o právnych otázkach postúpených súdu oprávnenými orgánmi Organizácie Spojených národov a špecializovanými agentúrami.
  • ICJ - Medzinárodný trestný súd: nezávislý stály súd, ktorý vedie súdne procesy proti osobám obvineným z najzávažnejších trestných činov medzinárodného záujmu, konkrétne z genocídy, trestných činov proti ľudskosti a vojnových trestných činov.
  • ITLOS - Medzinárodný tribunál pre morské právo: súd zriadený Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve.
  • Súd EZVO: tento súd zriadený Európskym združením voľného obchodu (EZVO) plní funkciu súdu v rámci systému EZVO tým, že vykladá Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (EHP), pokiaľ ide o štáty EZVO, ktoré sú zmluvnými stranami dohody. V súčasnosti sú štátmi EZVO Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Okrem toho existujú rozličné databázy a zdroje informácií o medzinárodnej judikatúre. Uvádzame len niekoľko prípadov (tento zoznam nie je výberom podľa kvality alebo obsahu):

  • JURE, databáza vytvorená Európskou komisiou, obsahuje judikatúru o súdnej právomoci v občianskych a obchodných veciach a o uznávaní a výkone rozsudkov v inom štáte, ako je štát, v ktorom bol rozsudok vydaný. Obsahuje judikatúru o príslušných medzinárodných dohovoroch (t. j. Bruselský dohovor z roku 1968, Lugánsky dohovor z roku 1988), ako aj judikatúru EÚ a členských štátov.
  • World Legal Information Institute (Svetový inštitút právnych informácií – výskumné zariadenie právnického výskumu vytvorené spoločne niekoľkými inštitútmi právnych informácií a ostatnými organizáciami): databáza a odkazy na súdy a judikatúru
  • Lauterpacht Centre for International Law (Lauterpachtovo stredisko medzinárodného práva) pri Univerzite Cambridge.

Aj vnútroštátne súdy uplatňujú a vykladajú medzinárodné právo, takže aj ich rozhodnutia a stanoviská sú relevantné. Niektoré z uvedených databáz judikatúry obsahujú aj judikatúru zriadenú vnútroštátnymi súdmi. Príslušné informácie môžete nájsť prostredníctvom stránok o judikatúre členských štátov a o judikatúre EÚ.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.