Internationell rättspraxis

Världssamfundet har inrättat en rad domstolar med uppgift att lösa tvister på den internationella rättens område. De är av olika natur i rättsligt hänseende och deras behörighetsområden och den bindande verkan av deras avgöranden är till stor del beroende av den akt varigenom domstolen i fråga har inrättats.

De flesta internationella domstolar har en webbsida som ger tillgång till deras avgöranden och yttranden. Nedan finner du en icke uttömmande förteckning över sådana webbplatser:

  • Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna: domstolen inrättades av Europarådet för att säkerställa respekten för de rättigheter som fastställs i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Europadomstolens databas innehåller också information om rättspraxis.
  • Internationella domstolen, som är FN:s främsta dömande organ, inrättades genom Förenta nationernas stadga. Domstolens ska i enlighet med internationell rätt pröva rättstvister mellan stater och avge rådgivande yttranden om rättsliga frågor som bemyndigade FN-organ och särskilda byråer har hänskjutit till domstolen.
  • Internationella brottmålsdomstolen (ICC) är en oberoende, permanent domstol med uppgift att döma i brottmål som rör mycket allvarliga internationella brott, nämligen folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.
  • Internationella havsrättsdomstolen (ITLOS) är en domstol som inrättats på grundval av FN:s havsrättskonvention.
  • Eftadomstolen: denna domstol, som inrättats av den europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) fyller den dömande funktionen inom Eftasystemet och har till uppgift att tolka avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med hänsyn till de Efta-stater som är parter i avtalet. Dessa är för närvarande Island, Liechtenstein och Norge.

Till detta kommer en rad databaser och informationskällor rörande internationell rättspraxis. För att bara nämna några exempel (inget urval har gjorts med hänsyn till kvalitet eller innehåll):

  • Jure, en databas som inrättats av Europeiska kommissionen, innehåller rättspraxis om domstols behörighet i tvistemål och om erkännande och verkställighet av domar i en annan medlemsstat än den där avgörandet i fråga meddelades. Detta inbegriper rättspraxis rörande relevanta internationella konventioner (till exempel 1968 års Brysselkonvention och 1988 års Luganokonvention) samt rättspraxis på EU-nivå och i medlemsstaterna.
  • World Legal Information Institute (ett institut för rättslig forskning som utvecklats i samverkan mellan flera institut för rättslig information och andra organisationer): databas och länkar till domstolar och rättspraxis.
  • Lauterpacht Centre for International Law vid universitetet i Cambridge.

Eftersom också de nationella domstolarna tillämpar och tolkar internationell rätt är även deras avgöranden och yttranden av betydelse i det här sammanhanget. Vissa av de databaser med rättspraxis som nämnts ovan inkluderar rättspraxis från nationella domstolar. Du kan även hitta relevant information via avsnitten om medlemsstaternas rättspraxis och EU:s rättspraxis.

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.