Формуляри за Европейска заповед за плащане


Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 1896/2006.


С Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане се дава възможност на кредиторите да събират безспорните си граждански и търговски вземания съгласно единна процедура, функционираща въз основа на стандартни формуляри.

Регламентът се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз, с изключение на Дания.

Компетентни да издават европейски заповеди за плащане са съдилищата, освен в Унгария, където процедурата за заповед за плащане попада в сферата на компетентност на нотариусите.

За процедурата не се изисква присъствие в съда. Ищецът само трябва да подаде молбата си, след което процедурата следва свой собствен ход. При нея не се изискват допълнителни формалности или намеса от страна на ищеца.

В регламента са предвидени седем стандартни формуляра, които бяха заменени с Регламент (ЕС) № 936/2012 на Комисията от 4 октомври 2012 г.
Моля, имайте предвид, че от 14 юли 2017 г. се използва изменен формуляр за молба (формуляр А). Можете да го намеритетук.
Важни промени има само по отношение на Допълнение 2 и те отразяват измененията в процедурата за европейска заповед за плащане, които влязоха в сила от 14 юли 2017 г.
С изменението се предоставя възможност на ищеца, в случай че ответникът подаде възражение срещу заповедта за плащане, да избере, като средство за последваща защита на вземането, да прехвърли делото към европейска процедура за искове с малък материален интерес. За да бъде това възможно, искът трябва да отговаря на критериите за процедурата за искове с малък материален интерес.

Моля, имайте предвид, че ръководството не отразява две изменения, влезли в сила на 14 юли 2017 г. С първото изменение се добавя възможност за продължаване на производството в случай на подаване на възражение в съответствие с правилата на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес. С второто изменение се разширява обхватът на европейската процедура за искове с малък материален интерес, така че да бъдат включени искове на стойност до 5 000 евро.

За допълнителна информация по този въпрос, моля, направете справка с новия текст на член 17 от регламента, както и с член 2 от Регламент (ЕО) № 861/2007, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2421.

Документи по темата

Моля, обърнете внимание, че ръководството не отразява изменението, което започна да се прилага на 14 юли 2017 г. и което добавя възможността за продължаване на производството в съответствие с правилата на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, в случай че бъде подадено възражение. За допълнителна информация по този въпрос, моля, направете справка с новия текст на член 17 от Регламента.

Практическо ръководство за прилагането на Регламента за европейската заповед за плащане PDF (4367 Kb) bg

За допълнителна информация, моля посетете нашата страница Европейска заповед за плащане.

Изпращане на формуляри на компетентните органи

Попълнените формуляри следва да се изпратят на съответния компетентен орган по начин, изискван от органа. Повече информация за данните за контакт с компетентните органи, съответния национален законодателен орган и т.н. може да бъде намерена в раздел „Европейски съдебен атлас“ . Тази страница включва инструмент за търсене, чрез който да се намерят компетентните органи, на които следва да се изпратят попълнените формуляри.

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".

От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не е държава—членка на ЕС. В областта на гражданското правосъдие обаче текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. До края на 2024 г. Обединеното кралство може да бъде избирано в онлайн (динамичните) формуляри за целите на тези процедури и производства. Изключение от това правило са стандартните удостоверения към официални документи, в които Обединеното кралство не следва да бъде избирано.

За ваша информация, ако в рамките на 30 минути не извършите никакво действие, въведената от вас информация ще бъде загубена, освен ако не сте я запазили!

 • Формуляр А - Молба за европейска заповед за плащане
  • на  български
 • Формуляр Б - Искане до ищеца за попълване и/или поправяне на молба за европейска заповед за плащане
  • на  български
 • Формуляр В - Предложение до ищеца за изменение на молба за европейска заповед за плащане
  • на  български
 • Формуляр Г - Решение за отхвърляне на молба за европейска заповед за плащане
  • на  български
 • Формуляр Д - Европейска заповед за плащане
  • на  български
 • Формуляр Е - Възражение срещу европейска заповед за плащане
  • на  български
 • Формуляр Ж - Декларация за изпълнимост
  • на  български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 20/01/2023