Formularer til europæiske betalingspåkrav


Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 1896/2006.


Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure giver kreditorerne mulighed for at inddrive ubestridte civil- og handelsretlige krav efter en ensartet procedure, der fungerer på grundlag af standardformularer.

Forordningen finder anvendelse på alle Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Danmark.

Europæiske betalingspåkrav udstedes af domstolene, dog ikke i Ungarn, hvor betalingspåkravsproceduren henhører under notarernes (civilretlige notarer) kompetence.

Proceduren kræver ikke, at der afholdes et retsmøde. Sagsøgeren skal blot indgive en anmodning, hvorefter proceduren indledes. Der kræves ingen yderligere formaliteter eller retsskridt fra sagsøgerens side.

Forordningen indeholder syv standardformularer, der blev udskiftet ved Kommissionens forordning (EU) nr. 936/2012 af 4. oktober 2012.
Bemærk venligst, at en ændret anmodningsformular (formular A) har fundet anvendelse siden den 14. juli 2017. Den kan tilgås her.
Der er kun vigtige ændringer vedrørende bilag 2, der afspejler ændringerne af den europæiske betalingspåkravsprocedure, der trådte i kraft den 14. juli 2017.
Hvis sagsøgte gør indsigelse mod et betalingspåkrav, gør ændringen det muligt for sagsøgeren at fortsætte sagen inden for rammerne af en europæisk småkravsprocedure. Dette er kun muligt, såfremt kravet opfylder kriterierne for at falde ind under småkravsproceduren.

Det bemærkes, at vejledningen ikke afspejler to ændringer, der trådte i kraft den 14. juli 2017. Ved den første ændring tilføjedes en mulighed for at fortsætte sagen i tilfælde af indsigelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. Ved den anden ændring udvidedes anvendelsen af den europæiske småkravsprocedure til at omfatte krav til en værdi af op til 5 000 EUR.

Der henvises herved til den nye affattelse af forordningens artikel 17 såvel som i artikel 2 i forordning (EF) nr. 861/2007, som ændret ved forordning (EU) 2015/2421.

Yderligere oplysninger:

Bemærk venligst, at vejledningen ikke afspejler den ændring, der trådte i kraft den 14. juli 2017, hvorved der blev tilføjet en mulighed for at fortsætte sagen i tilfælde af indsigelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. Der henvises til den nye affattelse af forordningens artikel 17.

Vejledning om anvendelsen af forordningen om europæiske betalingspåkrav PDF (5809 Kb) en

Yderligere oplysninger findes på vores side om europæiske betalingspåkrav.

Indsendelse af formularer til den kompetente myndighed

Udfyldte formularer sendes til den relevante kompetente myndighed på den måde, som myndigheden ønsker. Yderligere oplysninger om, hvordan man kan kontakte de kompetente myndigheder, den relevante nationale lovgivning osv. findes i afsnittet om Det Europæiske Retlige Atlas. På den pågældende side findes et søgeværktøj til at finde de kompetente myndigheder, som de udfyldte formularer skal sendes til.

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du hente det ved at klikke på "Upload udkast".

Fra og med den 1. januar 2021 er Det Forenede Kongerige ikke længere medlem af EU. Men på det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. Indtil udgangen af 2024, kan man fortsat vælge Det Forenede Kongerige i de (dynamiske) onlineformularer, der anvendes til disse sager. En undtagelse fra denne regel gælder for formularer til offentlige dokumenter, hvor Det Forenede Kongerige ikke kan vælges.

Bemærk, at hvis der er mere end 30 minutters inaktivitet, forsvinder alle de indtastede oplysninger, medmindre der er gemt et udkast!

 • Formular A - Anmodning om et europæisk betalingspåkrav
  • på dansk
 • Formular B - Anmodning til fordringshaver om at komplettere og/eller berigtige en anmodning om et europæisk betalingspåkrav
  • på dansk
 • Formular C - Forslag til fordringshaver om at ændre en anmodning om et europæisk betalingspåkrav
  • på dansk
 • Formular D - Afgørelse om afvisning af en anmodning om et europæisk betalingspåkrav
  • på dansk
 • Formular E - Europæisk betalingspåkrav
  • på dansk
 • Formular F - Indsigelse mod et europæisk betalingspåkrav
  • på dansk
 • Formular G - Afgørelse om eksigibilitet
  • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 23/01/2023