Έντυπα ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής


Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 1896/2006.


Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής παρέχει στους πιστωτές τη δυνατότητα να εισπράττουν τις μη αμφισβητούμενες αστικές και εμπορικές αξιώσεις τους μέσω μιας ομοιόμορφης διαδικασίας η οποία βασίζεται στη χρήση τυποποιημένων εντύπων.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Δανίας.

Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής εκδίδεται από τα δικαστήρια, με εξαίρεση την Ουγγαρία, όπου η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής εμπίπτει στην αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων (συμβολαιογράφων αστικού δικαίου).

Η διαδικασία δεν απαιτεί παρουσία ενώπιον του δικαστηρίου. Ο αιτών οφείλει απλώς να υποβάλει την αίτησή του, και στη συνέχεια η διαδικασία κινείται αυτόνομα. Δεν απαιτούνται περαιτέρω διατυπώσεις ή παρεμβάσεις από την πλευρά του αιτούντος.

Ο κανονισμός προβλέπει επτά τυποποιημένα έντυπα, τα οποία αντικαταστάθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 936/2012 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2012.
Σημειώνεται ότι από τις 14 Ιουλίου 2017 έχει τεθεί σε χρήση μια τροποποιημένη μορφή εντύπου (Έντυπο Α). Μπορείτε να τη βρείτε εδώ.
Σημαντικές μεταβολές επήλθαν μόνο στο προσάρτημα 2, με σκοπό την προσαρμογή του στις τροποποιήσεις της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής που άρχισαν να εφαρμόζονται στις 14 Ιουλίου 2017.
Βάσει της τροποποίησης, στην περίπτωση που ο καθού υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων κατά της διαταγής πληρωμής, ο αιτών μπορεί να επιλέξει ως τρόπο συνέχισης της διαδικασίας τη μεταφορά της υπόθεσης προς εκδίκαση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Εντούτοις, αυτό είναι δυνατόν μόνο αν η αξίωση πληροί τις προϋποθέσεις για να υπαχθεί στη διαδικασία μικροδιαφορών.

Επισημαίνεται ότι ο οδηγός δεν περιλαμβάνει δύο τροποποιήσεις που τέθηκαν σε ισχύ στις 14 Ιουλίου 2017. Η πρώτη τροποποίηση παρέχει δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας σε περίπτωση υποβολής δήλωσης αντιρρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Η δεύτερη τροποποίηση επεκτείνει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών σε αξιώσεις αξίας έως 5 000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το νέο κείμενο του άρθρου 17 του κανονισμού καθώς και το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2421.

Σχετικός σύνδεσμος

Επισημαίνεται ότι ο οδηγός δεν περιλαμβάνει την τροποποίηση που άρχισε να εφαρμόζεται στις 14 Ιουλίου 2017 και η οποία παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της συνέχισης της διαδικασίας, σε περίπτωση υποβολής δήλωσης αντιρρήσεων, σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το ζήτημα αυτό μπορείτε να ανατρέξετε στο νέο κείμενο του άρθρου 17 του κανονισμού.

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής PDF (5812 Kb) el

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας σχετικά με την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής.

Υποβολή εντύπων στην αρμόδια αρχή

Τα συμπληρωμένα έντυπα πρέπει να αποστέλλονται στη σχετική αρμόδια αρχή κατά τον τρόπο που απαιτείται από αυτή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών, τον αρμόδιο εθνικό νομοθέτη κ.λπ. είναι διαθέσιμες στην ενότητα Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλας. Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων αρχών στις οποίες πρέπει να αποστέλλονται τα συμπληρωμένα έντυπα.

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.  Εάν έχετε ήδη αρχίσει ένα έντυπο και αποθηκεύσει ένα σχέδιο, μπορείτε να το φορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Μέχρι το τέλος του 2024, θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου στα ηλεκτρονικά (δυναμικά) έντυπα που συμπληρώνονται για τους σκοπούς των εν λόγω διαδικασιών και δικών. Εξαίρεση σ΄ αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα έντυπα δημόσιων εγγράφων, κατά τη συμπλήρωση των οποίων δεν θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση αδράνειας από μέρους σας μεγαλύτερης των 30 λεπτών, όλα τα στοιχεία που έχετε εισαγάγει θα χαθούν, εκτός αν αποθηκεύσετε ένα πρόχειρο σχέδιο!

 • Έντυπο Α - Αίτηση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο B - Αίτημα προς τον αιτούντα να συμπληρώσει και/ή να διορθώσει αίτηση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο Γ - Πρόταση προς τον αιτούντα να τροποποιήσει αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο Δ - Απόφαση απόρριψης αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο E - Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο ΣΤ - Δήλωση αντιρρήσεων κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο Ζ - Κήρυξη εκτελεστότητας
  • στα ελληνικά

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση : 23/01/2023