Έντυπα ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής


Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 1896/2006.


Ο κανονισμός 1896/2006 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής δίνει τη δυνατότητα στους πιστωτές να εισπράττουν τις μη αμφισβητούμενες αστικές και εμπορικές αξιώσεις τους σύμφωνα με μια ενιαία διαδικασία που βασίζεται στη χρήση τυποποιημένων εντύπων.

Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση τη Δανία.

H ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής εκδίδεται από τα δικαστήρια, με εξαίρεση την Ουγγαρία όπου η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής εμπίπτει στην αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων.

Η διαδικασία δεν απαιτεί παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου. Ο πιστωτής οφείλει μόνο να υποβάλει την αίτησή του και στη συνέχεια η διαδικασία ακολουθεί την πορεία της. Δεν απαιτούνται περαιτέρω διατυπώσεις ή παρέμβαση από την πλευρά του αιτούντος.

Ο κανονισμός προβλέπει επτά τυποποιημένα έντυπα, τα οποία αντικαταστάθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 936/2012 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2012 .
Επισημαίνεται ότι από τις 14 Ιουλίου 2017 άρχισε να χρησιμοποιείται τροποποιημένο έντυπο αίτησης (έντυπο Α). Το έντυπο αυτό διατίθεται εδώ.
Ουσιώδεις αλλαγές επήλθαν μόνο στο προσάρτημα 2, προς τον σκοπό της προσαρμογής του στις τροποποιήσεις της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής που άρχισαν να εφαρμόζονται στις 14 Ιουλίου 2017. 
Βάσει της τροποποίησης, στην περίπτωση που ο καθού υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων κατά της διαταγής πληρωμής, ο αιτών μπορεί να επιλέξει ως τρόπο συνέχισης της διαδικασίας τη μεταφορά της υπόθεσης προς εκδίκαση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Εντούτοις, αυτό είναι δυνατόν μόνο αν η αξίωση πληροί τις προϋποθέσεις για να υπαχθεί στη διαδικασία μικροδιαφορών.

Σχετικά έγγραφα

Επισημαίνεται ότι ο οδηγός δεν περιλαμβάνει την τροποποίηση που άρχισε να εφαρμόζεται στις 14 Ιουλίου 2017 και η οποία παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της συνέχισης της διαδικασίας, σε περίπτωση υποβολής δήλωσης αντιρρήσεων, σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το ζήτημα αυτό μπορείτε να ανατρέξετε στο νέο κείμενο του άρθρου 17 του κανονισμού.

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπ ιση διαδικασί ας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής PDF (5812 Kb) el

Για συμπληρωματικές πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας που αφορά την  Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής .

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.  Εάν έχετε ήδη αρχίσει ένα έντυπο και αποθηκεύσει ένα σχέδιο, μπορείτε να το φορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».
Από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Μέχρι το τέλος του 2022, θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου στα ηλεκτρονικά (δυναμικά) έντυπα που συμπληρώνονται για τους σκοπούς των εν λόγω διαδικασιών και δικών. Εξαίρεση σ΄ αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα έντυπα δημόσιων εγγράφων, κατά τη συμπλήρωση των οποίων δεν θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου.

 • Έντυπο Α - Αίτηση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο B - Αίτημα προς τον αιτούντα να συμπληρώσει και/ή να διορθώσει αίτηση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο Γ - Πρόταση προς τον αιτούντα να τροποποιήσει αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο Δ - Απόφαση απόρριψης αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο E - Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο ΣΤ - Δήλωση αντιρρήσεων κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
  • στα ελληνικά
 • Έντυπο Ζ - Κήρυξη εκτελεστότητας
  • στα ελληνικά

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση : 07/10/2020