European Payment Order forms


Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 1896/2006.


Verordening (EG) nr. 1896/2006 van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure maakt de invordering van niet-betwiste civiel- en handelsrechtelijke schuldvorderingen mogelijk met behulp van een uniforme procedure op basis van formulieren.

Deze verordening is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

Europese betalingsbevelen worden uitgevaardigd door rechtbanken, behalve in Hongarije, waar zij onder de bevoegdheid van notarissen vallen.

Voor deze procedure hoeven de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. Het volstaat dat de eiser een verzoekschrift indient, waarna de procedure automatisch verder loopt. De verzoeker hoeft geen andere formaliteiten of handelingen te verrichten.

De verordening bevat zeven standaardformulieren, die werden vervangen bij Verordening (EU) nr. 936/2012 van de Commissie van 4 oktober 2012.
Er zij op gewezen dat met ingang van 14 juli 2017 een gewijzigd aanvraagformulier (formulier A) in gebruik is genomen. U vindt dit hier.
De voornaamste wijzigingen hebben alleen betrekking op aanhangsel 2 en stemmen overeen met de wijzigingen van de Europese betalingsbevelprocedure die vanaf 14 juli 2017 in werking zijn getreden.
Ingeval de verweerder een verweerschrift indient tegen een betalingsbevel, maakt de wijziging het de eiser mogelijk de zaak voort te zetten en de vordering af te dwingen met een Europese procedure voor geringe vorderingen. Daartoe moet de vordering voldoen aan de criteria inzake de procedure voor geringe vorderingen.

Er zij op gewezen dat in de handleiding geen rekening wordt gehouden met twee wijzigingen die op 14 juli 2017 in werking zijn getreden. Met de eerste wijziging wordt een mogelijkheid toegevoegd om de procedure voor te zetten in geval van indiening van een verweerschrift, overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen. Met de tweede wijziging wordt het toepassingsgebied van de Europese procedure voor geringe vorderingen uitgebreid tot vorderingen met een waarde van niet meer dan 5 000 euro.

Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar de nieuwe tekst van artikel 17 van de verordening en naar artikel 2 van Verordening (EG) nr. 861/2007, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2421.

Link

Er zij op gewezen dat in de handleiding geen rekening wordt gehouden met de wijziging die op 14 juli 2017 in werking is getreden en die een mogelijkheid tot voortzetting van de procedure toevoegt in geval van indiening van een verweerschrift, overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen. Voor verdere informatie ter zake, gelieve de nieuwe tekst van artikel 17 van de verordening te raadplegen.

Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure PDF (4356 Kb) nl

Aanvullende informatie vindt u op onze pagina over de Europese betalingsbevelprocedure.

Indiening van formulieren bij de bevoegde autoriteit

Ingevulde formulieren moeten aan de betrokken bevoegde autoriteit worden toegezonden op de door die autoriteit voorgeschreven wijze. Meer informatie over de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten, de relevante nationale wetgever enz. is te vinden in de rubriek Europese justitiële atlas. Deze pagina bevat een zoekinstrument om de bevoegde autoriteiten te vinden waaraan ingevulde formulieren moeten worden toegezonden.

You can complete these forms online by clicking one of the links below. If you have already started a form and saved a draft, you can upload it using the "Load draft" button.

As of 1 January 2021, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, in the field of civil justice, pending procedures and proceedings initiated before the end of the transition period will continue under EU law. Until the end of 2024, the United Kingdom can continue to be selected in online (dynamic) forms for the purpose of these proceedings and procedures. An exception to this rule are the Public documents forms, in which the UK should not be selected.

Please note that if you exceed 30 minutes of inactivity, all of your input will be lost unless you save a draft!

 • Form A - Application for a European order for payment
  • in English
 • Form B - Request to the claimant to complete and/or rectify an application for a European order for payment
  • in English
 • Form C - Proposal to the claimant to modify an application for a European order for payment
  • in English
 • Form D - Decision to reject the application for a European order for payment
  • in English
 • Form E - European order for payment
  • in English
 • Form F - Opposition to a European order for payment
  • in English
 • Form G - Declaration of enforceability
  • in English

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update : 23/01/2023