Eurooppalaiseen maksamismääräykseen liittyvät lomakkeet


Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 1896/2006 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet.


Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 1896/2006 säädetään vakiolomakkeiden käyttöön perustuvasta yhtenäisestä menettelystä, jonka avulla velkojat voivat periä riitauttamattomia vaateita siviili- ja kauppaoikeuden alalla.

Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa lukuun ottamatta Tanskaa.

Eurooppalaisia maksamismääräyksiä antavat tuomioistuimet muissa maissa paitsi Unkarissa, jossa maksamismääräysmenettely kuuluu notaarien (siviilioikeuden notaarit) toimivaltaan.

Menettely ei edellytä läsnäoloa tuomioistuimessa. Kantajan on jätettävä hakemus, jonka jälkeen menettely etenee määrätyssä järjestyksessä. Muita muodollisuuksia ei kantajan osalta tarvita.

Asetuksessa määritellään seitsemän vakiolomaketta, joita muutettiin 4.10.2012 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 936/2012.
Hakemuslomakkeesta (lomake A) on otettu käyttöön päivitetty versio 14. heinäkuuta 2017. Se on saatavilla täällä.
Merkittäviä muutoksia on ainoastaan lisäyksessä 2. Ne liittyvät eurooppalaista maksamismääräystä koskevan menettelyn muutoksiin, jotka tulivat voimaan 14. heinäkuuta 2017.
Jos vastaaja vastustaa eurooppalaisessa maksamismääräyksessä esitettyä vaatimusta, muutoksilla annetaan kantajalle mahdollisuus valita, haluaako hän jatkaa asian käsittelyä eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn mukaisesti. Tämä on mahdollista, jos vaatimus täyttää kyseisen menettelyn soveltamiselle asetetut edellytykset.

Asiakirjoja

Käsikirjassa ei ole otettu huomioon 14. heinäkuuta 2017 voimaan tullutta muutosta, jonka mukaan menettelyä on nyt mahdollista jatkaa eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 mukaisesti siinä tapauksessa, että vastaaja vastustaa vaatimusta. Lisätietoja tästä mahdollisuudesta on eurooppalaista maksamismääräystä koskevan muutetun asetuksen 17 artiklassa.

Käsikirja eurooppalaisesta maksamismääräyksestä annetun asetuksen soveltamista varten PDF (5812 Kb) fi

Lisätietoja eurooppalaisesta maksamismääräyksestä.

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen. Jos olet jo aloittanut lomakkeen täyttämisen ja tallentanut luonnoksen, voit ladata sen "Lataa luonnos" - toiminnolla.
Yhdistynyt kuningaskunta ei 1. tammikuuta 2021 alkaen ole enää EU:n jäsenvaltio. Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat kuitenkin EU:n lainsäädännön mukaisesti. Vuoden 2022 loppuun asti Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen valittavissa näitä menettelyjä ja oikeudenkäyntejä koskevissa oikeusportaalin dynaamisissa lomakkeissa. Poikkeuksena tästä ovat yleisiin asiakirjoihin liitettävät vakiolomakkeet, joissa Yhdistynyttä kuningaskuntaa ei pidä enää valita.

 • Lomake A - Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus
  • kieli: suomi
 • Lomake B - Eurooppalaista maksamismääräyshakemusta koskeva täydentämis- ja/tai oikaisupyyntö
  • kieli: suomi
 • Lomake C - Ehdotus kantajalle eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen muuttamiseksi
  • kieli: suomi
 • Lomake D - Päätös eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen hylkäämisestä
  • kieli: suomi
 • Lomake E - Eurooppalainen maksamismääräys
  • kieli: suomi
 • Lomake F - Eurooppalaisen maksamismääräyksen vastustaminen
  • kieli: suomi
 • Lomake G - Ilmoitus täytäntöönpanokelpoisuudesta
  • kieli: suomi

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi : 17/11/2021