Europos mokėjimo įsakymo formos


Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 1896/2006.


2006 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentu Nr. 1896/2006, nustatančiu Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, sudaroma galimybė vienoda tvarka, grindžiama standartinėmis formomis, patenkinti neužginčytus civilinius ir komercinius kreditorių reikalavimus.

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Europos mokėjimo įsakymus išduoda teismai, išskyrus Vengriją, kur mokėjimo įsakymo procedūros taikymas yra notarų (civilinės teisės notarų) kompetencija.

Taikant šią procedūrą teisme dalyvauti nebūtina. Ieškovui tereikia pateikti prašymą, toliau procedūra vyksta savaime. Tolesni formalumai nereikalingi, kaip ir kiti ieškovo veiksmai.

Reglamentu nustatytos septynios standartinės formos; 2012 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 936/2012 jos buvo pakeistos.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad nuo 2017 m. liepos 14 d. įsigaliojo prašymo formos (A formos) pakeitimai. Ją rasite čia.
Svarbių pakeitimų padaryta tik 2 priedėlyje: jie atspindi 2017 m. liepos 14 d. įsigaliojusius Europos mokėjimo įsakymo procedūros pakeitimus.
Įsigaliojus pakeitimams, jei atsakovas pateikia pareiškimą, kuriuo prieštarauja dėl mokėjimo įsakymo, ieškovas gali perduoti bylą ir tada reikalavimas bus nagrinėjamas pagal ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Tai įmanoma tik tuo atveju, jeigu reikalavimas atitinka ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros kriterijus.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad vadove neaptariami du pakeitimai, įsigalioję 2017 m. liepos 14 d. Pirmuoju pakeitimu įtraukiama galimybė tęsti procedūrą tuo atveju, kai pateikiamas prieštaravimo pareiškimas pagal Reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, taisykles. Antruoju pakeitimu į Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikymo sritį įtraukiami ieškiniai, kurių vertė neviršija 5 000 EUR.

Daugiau informacijos šiuo klausimu pateikiama naujos redakcijos reglamento 17 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 861/2007 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2015/2421, 2 straipsnyje.

Susijusi nuoroda

Atkreipkite dėmesį į tai, kad vadovas nėra atnaujintas atsižvelgiant į 2017 m. liepos 14 d. įsigaliojusį pakeitimą, suteikusį galimybę tęsti bylos nagrinėjimą ir tada, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, nuostatas pateikiamas prieštaravimo pareiškimas. Daugiau informacijos šiuo klausimu rasite reglamento 17 straipsnio naujos redakcijos tekste.

Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas PDF (4342 Kb) lt

Papildomos informacijos rasite mūsų svetainės puslapyje, skirtame Europos mokėjimo įsakymui.

Formų pateikimas kompetentingai institucijai

Užpildytos formos turėtų būti nusiųstos atitinkamai kompetentingai institucijai jos nurodytu būdu. Daugiau informacijos apie kompetentingų institucijų, atitinkamų nacionalinės teisės aktų leidėjų ir kt. kontaktinius duomenis galima rasti skiltyje „Europos teisminis atlasas“. Šiame puslapyje pateikiama paieškos priemonė, padėsianti rasti kompetentingas institucijas, kurioms reikia siųsti užpildytas formas.

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Iki 2024 m. pabaigos Jungtinė Karalystė gali būti toliau pasirenkama pildant internetines (dinamines) formas šių procesų ir procedūrų tikslais. Šios taisyklės išimtis yra viešųjų dokumentų formos, kuriose Jungtinė Karalystė neturėtų būti pasirinkta.

Jei neatliksite jokių veiksmų ilgiau nei 30 min. ir neįrašysite juodraščio, visi Jūsų įvesti duomenys dings

 • A forma - Prašymas išduoti europos mokėjimo įsakymą
  •  lietuvių
 • B forma - Prašymas ieškovui papildyti prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą ir (arba) pašalinti jo trūkumus
  •  lietuvių
 • C forma - Pasiūlymas ieškovui pakeisti prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą
  •  lietuvių
 • D forma - Sprendimas atmesti prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą
  •  lietuvių
 • E forma - Europos mokėjimo įsakymas
  •  lietuvių
 • F forma - Prieštaravimas dėl Europos mokėjimo įsakymo
  •  lietuvių
 • G forma - Vykdytinumo patvirtinimas
  •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas : 23/01/2023