Formulieren voor een Europees betalingsbevel


Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 1896/2006.


Verordening (EG) nr. 1896/2006 van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure maakt de invordering van niet-betwiste civiel- en handelsrechtelijke schuldvorderingen mogelijk met behulp van een uniforme procedure op basis van formulieren.

Deze verordening is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

Europese betalingsbevelen worden uitgevaardigd door rechtbanken, behalve in Hongarije, waar zij onder de bevoegdheid van notarissen vallen.

Voor deze procedure hoeven de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. Het volstaat dat de eiser een verzoekschrift indient, waarna de procedure automatisch verder loopt. De verzoeker hoeft geen andere formaliteiten of handelingen te verrichten.

De verordening bevat zeven standaardformulieren, die werden vervangen bij Verordening (EU) nr. 936/2012 van de Commissie van 4 oktober 2012.
Er zij op gewezen dat met ingang van 14 juli 2017 een gewijzigd aanvraagformulier (formulier A) in gebruik is genomen. U vindt dit hier.
De voornaamste wijzigingen hebben alleen betrekking op aanhangsel 2 en stemmen overeen met de wijzigingen van de Europese betalingsbevelprocedure die vanaf 14 juli 2017 in werking zijn getreden.
Ingeval de verweerder een verweerschrift indient tegen een betalingsbevel, maakt de wijziging het de eiser mogelijk de zaak voort te zetten en de vordering af te dwingen met een Europese procedure voor geringe vorderingen. Daartoe moet de vordering voldoen aan de criteria inzake de procedure voor geringe vorderingen.

Er zij op gewezen dat in de handleiding geen rekening wordt gehouden met twee wijzigingen die op 14 juli 2017 in werking zijn getreden. Met de eerste wijziging wordt een mogelijkheid toegevoegd om de procedure voor te zetten in geval van indiening van een verweerschrift, overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen. Met de tweede wijziging wordt het toepassingsgebied van de Europese procedure voor geringe vorderingen uitgebreid tot vorderingen met een waarde van niet meer dan 5 000 euro.

Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar de nieuwe tekst van artikel 17 van de verordening en naar artikel 2 van Verordening (EG) nr. 861/2007, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2421.

Link

Er zij op gewezen dat in de handleiding geen rekening wordt gehouden met de wijziging die op 14 juli 2017 in werking is getreden en die een mogelijkheid tot voortzetting van de procedure toevoegt in geval van indiening van een verweerschrift, overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen. Voor verdere informatie ter zake, gelieve de nieuwe tekst van artikel 17 van de verordening te raadplegen.

Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure PDF (4356 Kb) nl

Aanvullende informatie vindt u op onze pagina over de Europese betalingsbevelprocedure.

Indiening van formulieren bij de bevoegde autoriteit

Ingevulde formulieren moeten aan de betrokken bevoegde autoriteit worden toegezonden op de door die autoriteit voorgeschreven wijze. Meer informatie over de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten, de relevante nationale wetgever enz. is te vinden in de rubriek Europese justitiële atlas. Deze pagina bevat een zoekinstrument om de bevoegde autoriteiten te vinden waaraan ingevulde formulieren moeten worden toegezonden.

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".

Per 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, echter onder het EU-recht vallen. Tot eind 2024 behoort het Verenigd Koninkrijk nog tot de keuzemogelijkheden in de (dynamische) online formulieren voor deze procedures. Een uitzondering op deze regel vormen de formulieren voor openbare documenten, waarin het Verenigd Koninkrijk niet gekozen dient te worden.

 • Formulier A - Verzoek om een Europees betalingsbevel
  • in het Nederlands
 • Formulier B - Verzoek aan de eiser om een verzoek om een Europees betalingsbevel aan te vullen en/of te corrigeren
  • in het Nederlands
 • Formulier C - Voorstel aan de eiser om een verzoek om een Europees betalingsbevel te wijzigen
  • in het Nederlands
 • Formulier D - Beslissing tot afwijzing van het verzoek om een Europees betalingsbevel
  • in het Nederlands
 • Formulier E - Europees betalingsbevel
  • in het Nederlands
 • Formulier F - Verweer tegen een Europees betalingsbevel
  • in het Nederlands
 • Formulier G - Uitvoerbaarverklaring
  • in het Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update : 23/01/2023