Europejski nakaz zapłaty – formularze


Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia nr 1896/2006.


Rozporządzenie nr 1896/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty umożliwia wierzycielom dochodzenie bezspornych roszczeń cywilnych i handlowych zgodnie z jednolitą procedurą, która opiera się na zastosowaniu standardowych formularzy.

Rozporządzenie to ma zastosowanie w stosunkach między wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.

Europejski nakaz zapłaty wydają sądy, z wyjątkiem Węgier, gdzie postępowanie w sprawie nakazu zapłaty leży w kompetencjach notariuszy (specjalizujących się w prawie cywilnym).

Postępowanie nie wymaga stawiennictwa przed sądem. Powód musi jedynie złożyć pozew. Następnie postępowanie przebiega bez jego udziału. Nie wymaga to żadnych dalszych formalności ani interwencji ze strony powoda.

Rozporządzenie przewiduje siedem standardowych formularzy, które zostały zastąpione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 936/2012 z dnia 4 października 2012 r.
Uwaga – począwszy od 14 lipca 2017 r. do użytku wszedł zmieniony formularz pozwu (formularz A). Można go znaleźć tutaj.
Istotne zmiany dotyczą jedynie załącznika 2. Stanowią one odzwierciedlenie zmian dotyczących postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, które weszły w życie z dniem 14 lipca 2017 r.
Zmiana umożliwia powodowi przekazanie sprawy do dalszego rozpoznania w trybie postępowania w sprawie drobnych roszczeń w razie wniesienia przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty. Aby było to możliwe, roszczenie musi spełniać kryteria mające zastosowanie do postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

Przewodnik nie uwzględnia dwóch zmian, które weszły w życie 14 lipca 2017 r. Pierwsza zmiana polega na dodaniu możliwości kontynuacji postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 861/2007 ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Druga zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń na roszczenia o wartości do 5 000 euro.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć odpowiednio w art. 17 rozporządzenia oraz w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 861/2007 w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) 2015/2421.

Powiązane strony

Uwaga – wytyczne nie odzwierciedlają zmiany, która weszła w życie 14 lipca 2017 r. i która umożliwia kontynuację postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 861/2007 ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w art. 17 rozporządzenia w jego nowym brzmieniu.

Przewodnik praktyczny w sprawie stosowania rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów PDF (5817 Kb) pl

Dodatkowe informacje można znaleźć na naszej stronie poświęconej europejskiemu nakazowi zapłaty.

Przedkładanie formularzy właściwemu organowi

Wypełnione formularze należy przesłać do właściwego organu w sposób wymagany przez ten organ. Więcej informacji na temat danych kontaktowych właściwych organów, stosownego krajowego ustawodawstwa itp. można znaleźć w sekcji Europejski atlas sądowy. Strona ta zawiera wyszukiwarkę umożliwiającą znalezienie właściwych organów, do których należy przesyłać wypełnione formularze.

09/02/2022

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest państwem członkowskim UE. Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone w mocy prawa UE. Do końca 2024 r. Wielką Brytanię można nadal wybierać w dostępnych online formularzach (dynamicznych) na potrzeby postępowań i procedur. Wyjątkiem od tej reguły są formularze do dokumentów urzędowych, w których nie należy wybierać Wielkiej Brytanii.

Uwaga: jeżeli w ciągu 30 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, wprowadzona treść zostanie utracona, jeżeli nie zapisano wersji roboczej!

 • Formularz A - Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
  • w jęz. polski
 • Formularz B - Wezwanie powoda do uzupełnienia lub poprawienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
  • w jęz. polski
 • Formularz C - Propozycja zmiany pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty skierowana do powoda
  • w jęz. polski
 • Formularz D - Postanowienie o odrzuceniu pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
  • w jęz. polski
 • Formularz E - Europejski nakaz zapłaty
  • w jęz. polski
 • Formularz F - Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty
  • w jęz. polski
 • Formularz G - Stwierdzenie wykonalności
  • w jęz. polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja : 23/01/2023