Formuláre pre európsky platobný rozkaz


Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 1896/2006.


Cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, je umožniť veriteľom vymáhať nepopreté občianske a obchodné pohľadávky podľa jednotného konania na základe vzorových tlačív.

Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie s výnimkou Dánska.

Európsky platobný rozkaz vydávajú súdy s výnimkou Maďarska, kde konanie o platobnom rozkaze patrí do kompetencie notárov (v oblasti občianskeho práva).

V rámci tohto konania sa nevyžaduje účasť na súdnom pojednávaní. Navrhovateľ len podá návrh a konanie sa ďalej odvíja samostatne. Zo strany navrhovateľa sa nevyžadujú žiadne ďalšie formality ani úkony.

V nariadení sa stanovuje sedem vzorových tlačív, ktoré boli nahradené nariadením Komisie (EÚ) č. 936/2012 zo 4. októbra 2012.
Upozorňujeme, že od 14. júla 2017 sa začalo používať upravené tlačivo návrhu (tlačivo A). Nájdete ho na tejto webovej stránke.
Dôležité zmeny nastali iba v dodatku 2 a odrážajú úpravy v európskom konaní o platobnom rozkaze, ktoré nadobudli účinnosť 14. júla 2017.
Na základe tejto zmeny, ak odporca podá odpor proti európskemu platobnému rozkazu, navrhovateľ má možnosť pokračovať v riešení pohľadávky formou európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Takýto postup je možný, iba ak pohľadávka spĺňa podmienky konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Upozorňujeme, že v praktickej príručke nie sú zohľadnené dva pozmeňovacie návrhy, ktoré nadobudli účinnosť 14. júla 2017. Prvým pozmeňovacím návrhom sa dopĺňa možnosť pokračovať v konaní v prípade podania odporu v súlade s pravidlami nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Druhým pozmeňovacím návrhom sa rozširuje uplatňovanie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu na pohľadávky s hodnotou do 5 000 EUR.

Ak vás zaujímajú podrobnosti o týchto zmenách, prečítajte si nové znenie článku 17 nariadenia, ako aj článku 2 nariadenia (ES) č. 861/2007 zmeneného nariadením (EÚ) 2015/2421.

Súvisiaci odkaz

Upozorňujeme, že uvedená príručka nezohľadňuje zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 14. júla 2017 a ktorými sa zavádza možnosť pokračovať v prípade podania odporu v konaní v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Viac informácií o tejto zmene nájdete v aktuálnom znení článku 17 nariadenia.

Praktická príručka pre uplatňovanie nariadenia o európskom platobnom rozkaze Európska PDF (5818 Kb) sk

Viac informácií nájdete na webovej stránke o európskom platobnom rozkaze.

Predkladanie formulárov príslušnému orgánu

Vyplnené formuláre by sa mali zaslať relevantnému príslušnému orgánu spôsobom, ktorý vyžaduje tento orgán. Viac informácií o kontaktných údajoch príslušných orgánov, príslušného vnútroštátneho zákonodarcu atď. nájdete v časti Európsky justičný atlas. Táto stránka obsahuje vyhľadávací nástroj na vyhľadávanie príslušných orgánov, ktorým sa majú zaslať vyplnené formuláre.

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov. Ak ste už začali vypĺňať tlačivo a uložili koncept, môžete ho načítať použitím tlačidla „Zobraziť koncept“.

Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ. Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, však budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Do konca roku 2024 možno Spojené kráľovstvo naďalej vybrať spomedzi možností v online (dynamických) formulároch týkajúcich sa týchto postupov a konaní. Výnimkou z tohto pravidla sú formuláre verejných listín, v ktorých Spojené kráľovstvo nemožno vybrať.

V prípade, že neuložíte návrh, budú všetky zadané údaje po 30 minútach od poslednej aktivity vymazané!

 • Tlačivo A - Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo B - Žiadosť o doplnenie a/alebo opravu návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu navrhovateľom
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo C - Návrh navrhovateľovi na zmenu návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo D - Rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo E - Európsky platobný rozkaz
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo F - Odpor proti európskemu platobnému rozkazu
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo G - Vyhlásenie vykonateľnosti
  • v/vo slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 23/01/2023