Formulär för europeiskt betalningsföreläggande


Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 1896/2006.


Med stöd av rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande kan borgenärer driva in obestridda civil- och handelsrättsliga fordringar genom ett enhetligt förfarande med hjälp av standardformulär.

Förordningen gäller mellan alla EU-länder utom Danmark.

Europeiska betalningsförelägganden utfärdas av domstolar, utom i Ungern där det sker genom behöriga notarier (för civilrätt).

Man behöver inte infinna sig i domstol. Borgenären behöver bara lämna in ansökan och låta förfarandet ha sin gilla gång. Det krävs inga andra formaliteter eller åtgärder från borgenärens sida.

De sju standardformulären har uppdaterats och finns nu i kommissionens förordning (EU) nr 936/2012 av den 4 oktober 2012.
Den 14 juli 2017 började ett ändrat ansökningsformulär (formulär A) att användas. Du hittar det här.
De viktiga ändringarna gäller bara tillägg 2 och återspeglar de ändringar av det europeiska betalningsföreläggandet som trädde i kraft den 14 juli 2017.
Om svaranden bestrider ett betalningsförläggande kan borgenären nu efter denna ändring välja att överlämna ärendet till ett europeiskt småmålsförfarande för vidare behandling. För att detta ska vara möjligt måste dock fordran uppfylla kriterierna för småmålsförfarandet.

Observera att vägledningen inte tar upp två ändringar som trädde i kraft den 14 juli 2017. Den första ändringen gör det möjligt att efter ett bestridande fortsätta förfarandet i enlighet med förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande. Genom den andra ändringen utvidgas tillämpningen av det europeiska småmålsförfarandet till fordringar med ett värde på upp till 5 000 euro.

Närmare information om detta finns i den nya texten i artikel 17 i förordningen och i artikel 2 i förordning (EG) nr 861/2007, ändrad genom förordning (EU) 2015/2421.

Länkar

Observera att handboken inte innehåller den ändring som trädde i kraft den 14 juli 2017 och som gör det möjligt att efter ett bestridande fortsätta förfarandet i enlighet med förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande. Närmare information om detta finns i den nya artikel 17 i förordningen.

Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande PDF (5823 Kb) sv

Mer information finns på sidan om det europeiska betalningsföreläggandet.

Skicka ditt formulär till behörig myndighet

Ifyllda blanketter ska sändas till relevant behörig myndighet på det sätt som myndigheten anger. Mer information om kontaktuppgifter för behöriga myndigheter, relevant nationell lagstiftare osv. finns i avsnittet Europeisk rättslig atlas. Den här sidan innehåller ett sökverktyg för den som vill hitta den behöriga myndighet som det ifyllda formuläret ska sändas till.

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".

Storbritannien är inte länge ett EU-land. Men på privaträttens område kommer de pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Fram till slutet av 2024 går det att välja Storbritannien i de dynamiska webbformulären för sådana ärenden och förfaranden. Ett undantag är dock formulär för offentliga handlingar där det inte går att välja Storbritannien.

Observera att all införd information försvinner efter 30 minuters inaktivitet, såvida inte ett utkast har sparats.

 • Formulär A - Ansökan om europeiskt betalningsföreläggande
  • på svenska
 • Formulär B - Begäran till sökanden om komplettering och/eller rättelse av ansökan om europeiskt betalningsföreläggande
  • på svenska
 • Formulär C - Förslag till sökanden om ändring av en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande
  • på svenska
 • Formulär D - Beslut om att avvisa en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande
  • på svenska
 • Formulär E - Europeiskt betalningsföreläggande
  • på svenska
 • Formulär F - Bestridande av det Europeiska betalningsföreläggandet
  • på svenska
 • Formulär G - Verkställbarhetsförklaring
  • på svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering : 23/01/2023