Formularer til retshjælp


Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende direktiv 2003/8/EF


Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om "forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art" har til formål at fremme anvendelsen af retshjælp i tværnationale tvister for så vidt angår personer, der ikke råder over tilstrækkelige midler til at sikre sig en effektiv retsadgang.

Direktivet er gældende mellem alle Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Danmark. Mellem Danmark og visse andre medlemsstater gælder Den europæiske overenskomst om formidling af ansøgninger om retshjælp fra 1977.

De fremsendende myndigheder har beføjelse til at fremsende ansøgninger. De modtagende myndigheder har beføjelse til at modtage ansøgninger.

Direktivet foreskriver anvendelse af to standardformularer, én til ansøgninger om retshjælp og én til fremsendelse af sådanne ansøgninger.

Yderligere oplysninger på vores anden side om Retshjælp.

Indsendelse af formularer til den kompetente myndighed

Udfyldte formularer bør sendes til den relevante kompetente myndighed på den måde, som myndigheden ønsker. Yderligere oplysninger om, hvordan man kan kontakte de kompetente myndigheder, den relevante nationale lovgivning osv. findes i afsnittet om Det Europæiske Retlige Atlas . Denne side indeholder et søgeværktøj til at finde de kompetente myndigheder, som de udfyldte formularer skal sendes til.

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du hente det ved at klikke på "Upload udkast".

Fra og med den 1. januar 2021 er Det Forenede Kongerige ikke længere medlem af EU. Men på det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. Indtil udgangen af 2024, kan man fortsat vælge Det Forenede Kongerige i de (dynamiske) onlineformularer, der anvendes til disse sager. En undtagelse fra denne regel gælder for formularer til offentlige dokumenter, hvor Det Forenede Kongerige ikke kan vælges.

Bemærk, at hvis der er mere end 30 minutters inaktivitet, forsvinder alle de indtastede oplysninger, medmindre der er gemt et udkast!

  • Formular til brug ved udfærdigelse af ansøgninger om retshjælp i en anden eu-medlemsstat
    • på dansk
  • Formular til fremsendelse af en ansøgning om retshjælp
    • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 11/10/2022