Formulieren voor rechtsbijstand


Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Richtlijn 2003/8/EG.


Richtlijn van de Raad 2003/8/EC van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen wil de toepassing bevorderen van rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen voor personen die niet over toereikende financiële middelen beschikken indien rechtsbijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen.

De Richtlijn is van toepassing tussen alle Lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken. Tussen Denemarken en bepaalde Lidstaten is het Europees Verdrag inzake het verzenden van verzoeken om rechtsbijstand van 1977 van toepassing.

Verzendende autoriteiten zijn bevoegd om verzoeken te verzenden. Ontvangende autoriteiten zijn bevoegd om verzoeken te ontvangen.

De Richtlijn voorziet in twee modelformulieren, één voor rechtsbijstandsverzoeken en één voor het verzenden van rechtsbijstandsverzoeken.

Voor meer informatie, raadpleeg onze andere pagina over rechtsbijstand.

Indiening van formulieren bij de bevoegde autoriteit

Ingevulde formulieren moeten aan de betrokken bevoegde autoriteit worden toegezonden op de door die autoriteit voorgeschreven wijze. Meer informatie over de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten, de relevante nationale wetgever enz. is te vinden in de rubriek Europese justitiële atlas. Deze pagina bevat een zoekinstrument om de bevoegde autoriteiten te vinden waaraan ingevulde formulieren moeten worden toegezonden.

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".

Per 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, echter onder het EU-recht vallen. Tot eind 2024 behoort het Verenigd Koninkrijk nog tot de keuzemogelijkheden in de (dynamische) online formulieren voor deze procedures. Een uitzondering op deze regel vormen de formulieren voor openbare documenten, waarin het Verenigd Koninkrijk niet gekozen dient te worden.

  • Formulier voor de indiening van een verzoek om rechtsbijstand in een andere lidstaat van de Europese Unie
    • in het Nederlands
  • Formulier voor het verzenden van een verzoek om rechtsbijstand
    • in het Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update : 12/10/2022