Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Австрия

Настоящият раздел на портала предоставя кратка информация за съдилищата в Австрия.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Организация на правораздаването — съдебна система

Заедно със законодателната и изпълнителната власт съдебната власт е третият стълб на правовата държава. Австрийската федерална конституция предвижда, че обикновените съдилища упражняват компетентността си на федерално равнище. Съдебната власт е разделена от изпълнителната на всички равнища. Съществува специална уредба относно правораздаването в определени области, осъществявано от независими трибунали (weisungsfreie richterliche Senate).

Австрийската правосъдна система включва — освен Федералното министерство на правосъдието — обикновените съдилища, прокуратурите, местата за лишаване от свобода (места за задържане на подсъдими и места за изпълнение на наказания лишаване от свобода) и пробационните служби, повечето от които са частни:

  1. Обикновените съдилища (ordentliche Gerichte) са държавни институции, които се произнасят по гражданскоправни искове и наказателни обвинения в рамките на официална процедура. Те са създадени по силата на закона и в тях работят независими и безпристрастни съдии, които не могат да бъдат отстранени от служба или преместени и които се подчиняват единствено на закона.
  2. Прокуратурите (Staatsanwaltschaften) са специализирани органи, които са отделни от съдилищата. По-специално те защитават обществения интерес в наказателното правораздаване. Това включва ръководството на предварителното разследване в наказателното производство, както и повдигането и поддържането на обвинение в наказателния процес. Те са включени в системата на обикновените съдилища.
  3. Местата за лишаване от свобода отговарят за изпълнението на наказанията лишаване от свобода и на други заповеди за задържане.
  4. Пробационните служби също са част от правосъдната система. Те се грижат за лица с условни присъди и лица, освободени при условия на пробация. Тези задачи в основната си част са прехвърлени на частни асоциации, които подлежат на надзор от страна на Федералното министерство на правосъдието.

Федералният министър на правосъдието ръководи управлението на правосъдната система; на него е подведомствено Федералното министерство на правосъдието, което е един от висшите административни органи на федералната държава. Федералният министър е член на федералното правителство и отговоря за политическото ръководство и координация и за цялостния надзор на всички съответни органи и отдели.

Освен обикновените съдилища в Австрия съществуват Конституционен съд (Verfassungsgerichtshof), Върховен административен съд (Verwaltungsgerichtshof), а от 1 януари 2014 г. — и административни съдилища (Verwaltungsgerichte). На федерално равнище има Федерален административен съд (Bundesverwaltungsgericht) и Федерален финансов съд (Bundesfinanzgericht), чиито седалища са във Виена, но те заседават и в други градове. Във всяка провинция има окръжен административен съд (Landesverwaltungsgericht). Административните съдилища не влизат в сферата на отговорност на Министерството на правосъдието.

Йерархическа структура на обикновените съдилища:

  • Районни съдилища (Bezirksgerichte)
  • Окръжни съдилища (Landesgerichte), известни също като „първоинстанционни съдилища“ (Gerichtshöfe erster Instanz)
  • Апелативни съдилища (Oberlandsgerichte), известни също като „второинстанционни съдилища“ (Gerichtshöfe zweiter Instanz)
  • Върховният съд (Oberster Gerichtshof)

Бази данни с правна информация

Австрийският портал за правосъдие предоставя обща информация за австрийската съдебна система.

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Да, достъпът до австрийския портал за правосъдие е безплатен.

Последна актуализация: 26/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.