Национални съдебни системи

Австрия

Настоящият раздел на портала предоставя кратка информация за съдилищата в Австрия.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Организация на правораздаването — съдебна система

Заедно със законодателната и изпълнителната власт съдебната власт е третият стълб на правовата държава. Съдебната власт гарантира прилагането на законите заедно с изпълнителната власт. Съдебната власт се поддържа отделно от изпълнителната на всички равнища. Съдилищата са държавни институции, създадени със закон, в които работят независими и безпристрастни съдии, които не могат да бъдат отстранени от длъжност или преместени и които вземат решения единствено въз основа на закона, без да се влияят от външни фактори и при следване на официална процедура.

Съдебната система е съставена от обикновени съдилища (ordentliche Gerichte), които се произнасят по гражданскоправни искове и наказателни обвинения, адмиинстративни съдилища (Verwaltungsgerichte) и Конституционния съд (Verfassungsgerichtshof). Обикновените съдилища включват районните и окръжните съдилища (Bezirksgerichte и Landesgerichte), апелативните съдилища (Oberlandesgerichte) и Върховния съд (Oberster Gerichtshof), който разглежда жалби по граждански и наказателни дела на последна инстанция. Всяка провинция има свой административен съд. Освен това има Федерален административен съд (Bundesverwaltungsgericht) с федерална компетентност във Виена (и клонове в Грац, Линц и Инсбрук) и Федерален фискален съд (Bundesfinanzgericht). Върховният административен съд (Verwaltungsgerichtshof) разглежда жалби от административните съдилища на последна инстанция.

Прокуратурите (Staatsanwaltschaften) са специализирани органи, които са отделни от съдилищата. По-специално те защитават обществения интерес в наказателното правораздаване. Това включва ръководството на предварителното разследване в наказателното производство, както и повдигането и поддържането на обвинение в наказателния процес. Прокурорите се смятат за част от системата на обикновените съдилища, но са подчинени на своите ръководители. На върха на йерархията на ръководителите стои министърът на правосъдието, който се отчита пред Парламента при изпълнението на своята длъжност. Инструкциите на ръководителите трябва да са обосновани и представени в писмена форма, тъй като ще бъдат включени в преписката по делото. Местата за лишаване от свобода (Justizanstalten) отговарят за изпълнението на наказанията лишаване от свобода и на други заповеди за задържане. Те отговарят за задържането в досъдебното производство, изпълнението на присъди за лишаване от свобода и други нареждания за превантивно задържане (Maßnahmenvollzug). Местата за лишаване от свобода могат да бъдат под формата на окръжни съоръжения за предварително задържане (Landesgerichtliche Gefangenenhäuser), изправителни центрове за изпълнение на присъди за лишаване от свобода (Strafvollzugsanstalten für den Vollzug von Freiheitsstrafen) или охраняеми психиатрични центрове (Forensisch Therapeutische Zentren) за изпълняване на нареждания за превантивно задържане. Изправителните центрове включват специални такива центрове (Sonderanstalten) за подрастващи и за жени. Принципът в основата на модерния изправителен център е да се лишат задържаните лица от свобода, но с цел да им се помогне да се превърнат в спазващи закона граждани, способни да се приспособяват към живота в общност, както и да не поддават на престъпни пристрастия (социална реабилитация). Освен това центърът следва да им помогне да разберат защо поведението, довело до тяхната присъда, е социално неприемливо.

Пробационните служби (Bewährungshilfeeinrichtungen) се грижат за лица с условни присъди и лица, освободени при условия на пробация. Тези задачи в основната си част са прехвърлени на частни асоциации, които подлежат на надзор от страна на Федералното министерство на правосъдието.

Строго погледнато, съдебната власт в Австрия е съставена от обикновените съдилища, прокуратурите, местата за лишаване от свобода и пробационните служби. Федералният министър на правосъдието е върховен глава на съдебната система и конкретно на Федералното министерство на правосъдието. Федералният министър на правосъдието е член на федералното правителство и отговоря за политическото ръководство и координация в рамките на министерството и за цялостния надзор на всички съответни органи и отдели.

Йерархическа структура на обикновените съдилища:

  • Районни съдилища (Bezirksgerichte)
  • Окръжни съдилища (Landesgerichte), известни също като „първоинстанционни съдилища“ (Gerichtshöfe erster Instanz)
  • Апелативни съдилища (Oberlandsgerichte), известни също като „второинстанционни съдилища“ (Gerichtshöfe zweiter Instanz)
  • Върховният съд (Oberster Gerichtshof)

Бази данни с правна информация

Австрийският портал за правосъдие предоставя обща информация за австрийската съдебна система.

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Да, достъпът до австрийския портал за правосъдие е безплатен.

Последна актуализация: 25/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.