Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Съдебна система в Република Хърватия

В Конституцията на Република Хърватия се предвижда, че държавната власт в Хърватия е организирана въз основа на принципа за разделение на властите, като законодателната власт се упражнява от хърватския парламент, изпълнителната власт — от правителството на Република Хърватия, а съдебната власт — от съдилищата в Хърватия. Като органи на съдебната власт, съдилищата осъществяват правораздавателна дейност в съответствие с Конституцията, законите и подзаконовите актове и международните договори, които Хърватия е подписала и ратифицирала. Съдебните функции се изпълняват от съдии, назначени от Държавния съдебен съвет. При упражняването на съдебните си функции съдиите трябва да бъдат независими и автономни и се ползват с имунитет в съответствие със закона. Съдийската длъжност е постоянна длъжност и съдиите не могат да изпълняват други функции.

Организация на съдебната система в Хърватия

Министерството на правосъдието на Република Хърватия осъществява:

 • правни и други функции, отнасящи се до:

гражданското, наказателното и търговското право и правораздаването, структурата, функционирането и професионалното обучение на съдиите, прокурорите и служителите в съдилищата, прокуратурата, органите, отговарящи за производствата по простъпки, и органите, отговарящи за изпълнението на наказателните санкции, административни и други задачи, свързани с работата на нотариусите и прокуратурата, съдебните и нотариалните такси, международната правна помощ и други форми на правна помощ, изпълнението на наказателните санкции, помилванията и условното предсрочно освобождаване, компютризацията, институционализирането и координацията на системата за подкрепа на жертвите и свидетелите на престъпления в рамките на съдебната система, дейностите, свързани с предоставяне на информация и подкрепа на жертвите и свидетелите на престъпления, въпросите, свързани с изплащането на обезщетения на лица, които са задържани неоснователно и осъдени несправедливо, и административните задачи, свързани с финансовата компенсация на жертвите на престъпления,

 • надзор върху изпълнението на административната дейност в рамките на съдебната система, прокуратурата и органите, отговарящи за производствата за простъпки,
 • административни и други задачи, отнасящи се до:

правото на собственост, вещноправни въпроси, свързани с отчуждаване на собственост и други ограничения на правото на собственост, вещноправни въпроси, свързани със строителни терени, земеделски и горски земи, комасация на земята, продажбата и закупуването на земя и сгради и селскостопански операции, които не са от компетентността на други държавни органи, собствеността на чуждестранни граждани, обезщетенията за собственост, конфискувана по време на комунистическия режим в бивша Югославия, които не са от компетентността на други държавни органи, и наследяването на собствеността, правата и задълженията на бившата СФРЮ,

 • административни и професионални задачи, свързани със сътрудничеството на правителството на Република Хърватия с международните наказателни съдилища, представителство на Република Хърватия пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург, Международния съд и други международни съдилища, освен ако не е предвидено друго в специално решение на правителството на Хърватия, както и задачи, свързани със защитата на правата на човека и правата на националните малцинства,
 • задачи, свързани с участието на Хърватия в работата на органите на Европейския съюз в сферите на компетентност на министерството,
 • други задачи, включени в компетентността на министерството по силата на специален закон.

Съдебна академия

Съдебната академия е независима публична институция, която осигурява качествено първоначално професионално обучение за стажанти в органите на съдебната власт и за обучаващите се в Държавното училище за съдебни кадри и организира и непрекъснато подобрява ученето през целия живот на съдебните кадри и съветниците в органите на съдебната власт.

Структура

 1. Държавно училище за съдебни кадри
 2. Дирекция за професионално обучение на стажанти, съветници в съдебните органи и съдебни кадри
  • Регионални центрове в жупанийските (окръжните) съдилища в Загреб, Сплит, Риека, Осиек и Вараздин
  • В ръководството на Съдебната академия участват съдии, прокурори, университетски преподаватели и други експерти.

Съдебната академия се включва активно в дейности по международно сътрудничество, а също така взема участие в проекти на Европейския съюз като бенифициер или участник. Тези проекти са насочени към институционалното укрепване на академията и професионалното развитие на нейните целеви групи.

Закон за Съдебната академия

Съдилища в Република Хърватия

Със Закона за съдилищата се регламентират организацията, компетентността и юрисдикцията на съдилищата.

В Република Хърватия съдебната власт се упражнява от съдилищата като отделни органи на държавната власт. Те упражняват правомощията си самостоятелно и независимо в обхвата на дейност и компетентността, предвидени от закона.

Съдилищата защитават законовия ред на Хърватия, установен в съответствие с предвиденото в Конституцията, законите и международните договори, и гарантират еднаквото прилагане на закона и равенството на всички пред закона.

Съдилищата разглеждат дела, отнасящи се до основните права на човека и задълженията на гражданите, правата и задълженията на Република Хърватия и на органите на местното и регионалното самоуправление, както и правата и задълженията на други юридически лица, налагат санкции и други мерки срещу извършителите на престъпления и правонарушения, определени със закон и други нормативни актове, произнасят се по законосъобразността на общи и индивидуални административни актове на държавните административни органи, постановяват решения по спорове, свързани с личните отношения на гражданите, спорове в областта на трудовото, търговското и вещното право и други гражданскоправни спорове и разглеждат други правни въпроси, предвидени от закона.

Съдилищата осъществяват правораздаване в съответствие с Конституцията, законите, международните договори и други валидни източници на правото.

Съдебната власт в Република Хърватия се упражнява от обикновени и специализирани съдилища и от Върховния съд на Република Хърватия.

Обикновените съдилища са общинските (районните) съдилища и жупанийските (окръжните) съдилища.

Специализираните съдилища са търговските съдилища, административните съдилища и съдилищата за простъпки, Висшият търговски съд на Република Хърватия, Висшият административен съд на Република Хърватия и Висшият съд за простъпки на Република Хърватия.
Общинските (районните) съдилища и съдилищата за простъпки са създадени за територията на една или повече общини, един или повече градове или части от населено място, а жупанийските (окръжните), търговските и административните съдилища са създадени за територията на една или повече жупании.
Висшият търговски съд на Република Хърватия, Висшият административен съд на Република Хърватия, Висшият съд за простъпки на Република Хърватия и Върховният съд на Република Хърватия са създадени за територията на Република Хърватия.

Върховният съд на Република Хърватия е най-висшата съдебна инстанция в Хърватия.

Със закон могат да се създават други обикновени и специализирани съдилища с компетентност в дадена техническа или правна област.

Върховен съд на Република Хърватия

Жупанийски (окръжни) съдилища (15)

Висш търговски съд (1)

Висш административен съд (1)

Висш съд за простъпки (1)

Общински (районни) съдилища (67)

Търговски съдилища (7)

Административни съдилища (4)

Съдилища за простъпки (61)

Моля, имайте предвид, че на 1 април 2015 г. ще започне да функционира нова мрежа от общински (районни) и търговски съдилища, която ще се състои от 24 общински (районни) съдилища и 8 търговски съдилища. На 1 юли 2015 г. ще започне да функционира нова мрежа от 22 съдилища за простъпки. Тяхната правна уредба е предвидена в Закона за съдебните райони и седалищата на съдилищата (NN 128/14)
Предоставената тук информация е актуална и точна, но ще бъде отново актуализирана след 1 април 2015 г. или след 1 юли 2015 г.

Върховният съд на Република Хърватия е със седалище в Загреб.

 1. Той осигурява еднаквото прилагане на закона и равенството на всички при неговото прилагане,
 2. Постановява решения относно обичайните средства за правна защита, когато това е предписано от специален закон,
 3. Постановява решения относно извънредни средства за правна защита срещу окончателните решения на съдилищата в Хърватия,
 4. Произнася се по спорове за подсъдност, когато това е предписано от специален закон,
 5. Разглежда актуални правни въпроси, засягащи съдебната практика, анализира необходимостта от професионално развитие на съдиите, съветниците и стажантите в органите на съдебната власт и извършва други дейности, предвидени от закона.

Върховен съд на Република ХърватияTrg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagreb
Телефон: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
Факс: +385 1 481 00 35
Електронна поща: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Закон за съдилищата

Закон за съдебните райони и седалищата на съдилищата

Тези актове понастоящем са в сила.
Новият Закон за съдебните райони и седалищата на съдилищата бе приет и публикуван в Държавен вестник (NN), бр. 128/14 и в него се предвижда да влезе в сила на 1 априлhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_128_2430.html 2015 г. или на 1 юли 2015 г., заменяйки съществуващите закони.

Служба за борба с корупцията и организираната престъпност

Службата за борба с корупцията и организираната престъпност е специална структура в системата на прокуратурата, създадена за цялата територия на Република Хърватия, която извършва дейности по наказателно преследване по дела за корупция и участие в организирана престъпност.

Служба за борба с корупцията и организираната престъпностGajeva 30a
10 000 ZagrebТелефон: +385 4591 874
Факс: + 385 1 4591 878
Електронна поща: tajnistvo@uskok.dorh.hr


Закон за Службата за борба с корупцията и организираната престъпност

Последна актуализация: 20/07/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.