Национални съдебни системи

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Организация на правосъдната система — съдебна система

Администрация на съдилищата

Кипър е била британска колония до 1960 г. и правната му система се основава почти изцяло на английската правна система, а законодателството е прието въз основа на принципите на обичайното право и равенството.

В правната система, която действа от създаването на Република Кипър, се запазва влиянието на английската правна система. Съдилищата в Република Кипър прилагат следните закони:

 • Конституцията на Република Кипър (Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας)
 • Законите, запазени по силата на член 188 от Конституцията
 • Принципите на общото право и принципите на равенство
 • Законите, приети от Камарата на представителите (Βουλή των Αντιπροσώπων).

След присъединяването на Република Кипър към Европейския съюз през 2004 г. Конституцията на Република Кипър е изменена по такъв начин, че европейското право има върховенство над нея.

Видове съдилища — кратко описание

В Кипър функционира двуинстанционна съдебна система: Върховният съд (Ανώτατο Δικαστήριο) (от втора инстанция) и различните съдилища от първа инстанция, изброени по-долу:

 • ВЪРХОВЕН СЪД (ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)
 • РАЙОННИ СЪДИЛИЩА (ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
 • СЪДИЛИЩА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА (ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΑ)
 • СЪДИЛИЩА ПО СЕМЕЙНИ ДЕЛА (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
 • ТРИБУНАЛ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ)
 • ТРИБУНАЛ ПО ТРУДОВИ СПОРОВЕ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ)
 • ВОЕНЕН СЪД (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)

Бази данни с правна информация

Все още не е създадена официална база данни с правна информация. Налични са редица частни бази данни с правна информация, някои от които са платени, а достъпът до други е безплатен.

Те съдържат информация относно съдебни решения и първично законодателство.

Връзки по темата

Върховен съд на Кипър (Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου)

Последна актуализация: 11/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.