Национални съдебни системи

Дания

Настоящият раздел съдържа преглед на съдебната система в Дания.

Съдържание, предоставено от
Дания

Организация на правосъдната система — съдебна система

Датската съдебна система е съставена от:

  • Върховния съд
  • Двете висши съдилища
  • Морския и търговски съд
  • Поземления съд
  • 24 окръжни съдилища
  • Съдилищата на Фарьорските острови и Гренландия
  • Комисията по обжалване
  • Специалния съд по обвиненията и ревизиите
  • Съдебен съвет по назначенията на Дания и
  • Съдебната администрация на Дания.

Администрация на съдилищата

Съдилищата се администрират от Съдебната администрация на Дания, която беше създадена като нова независима институция на 1 юли 1999 г. Този орган гарантира правилната и подходяща администрация на средствата, персонала, помещенията и ИТ на съдилищата и Комисията по обжалване.

Съдебната администрация на Дания се оглавява от управителен съвет и директор. Съдебната администрация на Дания попада в рамките на правосъдното министерство, но министърът няма правомощия да дава нареждания и не може да променя решения, взети от Съдебната администрация на Дания.

Управителният съвет е главният изпълнителен орган и поначало е отговорен за дейностите на Съдебната администрация на Дания. Директорът — който се назначава и може да бъде отзован от управителния съвет — е отговорен за ежедневното управление. Директорът не е задължен да притежава образователна степен по право.

Законът за Съдебната администрация на Дания определя състава на управителния съвет на Съдебната администрация на Дания. Управителният съвет се състои от 11 членове, осем от които са съдебни представители, един е адвокат и двама притежават специални управленски и социални знания.

Бази данни с правна информация

За повече информация, моля вижте постоянно актуализирания преглед и описание на съдебната система на Дания.

Връзки по темата

Агенция по граждански въпроси

Последна актуализация: 04/05/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.