В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Англия и Уелс

Настоящият раздел ви предоставя обща кратка информация за съдилищата в Англия и Уелс.

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Организация на правосъдната система — съдебна система

В Обединеното кралство съществуват три юрисдикции: Англия и Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. В тази страница се обсъждат съдилищата, които се намират в юрисдикцията на Англия и Уелс.

Администрация на съдилищата

Управлението на много от съдилищата в Англия и Уелс е отговорност на Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service, HMCTS). HMCTS е агенция към Министерството на правосъдието (Ministry of Justice), правителственото ведомство, което носи отговорност за правосъдната система в Англия и Уелс.

Видове съдилища и йерархия на съдилищата — кратко описание

Наказателните дела в Англия и Уелс се разглеждат в магистратските съдилища (magistrates' courts), Кралския съд (Crown Court), дивизионните съдилища на Висшия съд (divisional courts of the High Court) и наказателното отделение на Апелативния съд (Court of Appeal).

Гражданските дела в Англия и Уелс се разглеждат в окръжните съдилища (County courts), Висшия съд и гражданското отделение на Апелативния съд.

Новият Върховен съд на Обединеното кралство е апелативният съд от последна инстанция в Обединеното кралство, който разглежда както наказателни, така и граждански дела, въпреки че наказателните дела, разглеждани от шотландските съдилища, не могат да бъдат обжалвани пред Върховния съд.

По-подробна информация относно съдилищата в Англия и Уелс може да бъде намерена на страницата, която описва обикновените съдилища в Англия и Уелс, и на уебсайта на Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty's Courts and Tribunals Service). Информация относно някои от трибуналите и специализираните съдилища в Англия и Уелс може да бъде намерена на страницата, която описва специализираните съдилища в Англия и Уелс.

Полезни връзки

HMCTS, Министерство на правосъдието (Ministry of Justice), Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty's Courts and Tribunals Service)

Последна актуализация: 12/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.