Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Естония

Настоящият раздел ви предоставя преглед на съдебната система в Естония.

Съдържание, предоставено от
Естония
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Организация на правосъдието – съдебни системи

Конституцията на Естония изисква правораздаването да се осъществява единствено от съдилищата, които извършват независимо своята дейност. Съдилищата трябва да осъществяват правораздаване в съответствие с Конституцията и другите закони. Съгласно Конституцията, съдебната система на Естония притежава изключителна компетентност да осъществява правораздаване. Съдът изпълнява задълженията си отделно от изпълнителната и законодателната власт.

Съдебната система на Естония се състои от три инстанции. Окръжните и административните съдилища са съдилища от първа инстанция. В Естония има четири окръжни съдилища: Окръжен съд на Харю (Harju Maakohus), Окръжен съд на Виру (Viru Maakohus), Окръжен съд на Тарту (Tartu Maakohus) и Окръжен съд на Пярну (Pärnu Maakohus). В Естония има две административни съдилища: Административен съд на Талин (Tallinna Halduskohus) и Административен съд на Тарту (Tartu Halduskohus). Окръжните съдилища и административните съдилища са разделени на съдебни палати.

Областните съдилища са съдилища от втора инстанция, които разглеждат жалби срещу решения постановени от първоинстанционните съдилища. Има две областни съдилища: Областен съд на Талин (Tallinna Ringkonnakohus) и Областен съд на Тарту (Tartu Ringkonnakohus).

Върховният съд е най-висшият съд и разглежда касационни жалби срещу решения на второинстанционните съдилища.В съдебната система на Естония не съществува самостоятелен конституционен съд. Върховният съд изпълнява едновременно задълженията на съд от най-висша инстанция и на конституционен съд.

Администрация на съдилищата

Съдилищата от първа и втора инстанция се управляват от Министерството на правосъдието заедно със Съвета за администрация на съдилищата. Съветът за администрация на съдилищата е консултативен съвет, сформиран да управлява съдебната система, и работата му се ръководи от Главния съдия на Върховния съд. Съдилищата от първа и втора инстанция се финансират от държавния бюджет чрез бюджета, отпускан на Министерството на правосъдието. Върховният съд носи независима отговорност за своето управление и разполага със собствен бюджет.

Съветът за администрация на съдилищата се състои от:

 • Главният съдия на Върховния съд (който е и председател на Съвета);
 • Петима съдии, назначени за срок от три години на общо заседание на всички съдии (en banc);
 • Двама членове на Riigikogu (парламента на Естония);
 • Адвокат, назначен от съвета на Адвокатската колегия;
 • Главният прокурор или назначен от него прокурор;
 • Канцлерът по правосъдие или назначен от него представител;
 • Министърът на правосъдието или назначен от него представител, който участва в Съвета с право на изказване.

Министърът на правосъдието може да свиква заседания, но няма право на глас.

Съветът одобрява:

 • Териториалната компетентност на съдилищата, структурата на съдилищата, точното местоположение на съдилищата и съдебните палати, броя на съдиите, назначени за постоянно в съдилищата и съдебните палати, и броя на непрофесионалните съдии;
 • Назначаването на длъжност и предсрочното освобождаване на председатели на съдилища;
 • Определянето на вътрешния правилник на съдилищата;
 • Определянето на броя на кандидатите за съдебна длъжност;
 • Определянето на допълнителното възнаграждение на ръководителите на съдебни палати;
 • Утвърждаването на процедури за съставяне и предоставяне на данни от регистрите на информационната система на съдилищата;
 • Определянето на начина и размера на заплащане на непрофесионалните съдии.

Съветът трябва:

 • Да представя предварително становище относно принципите, прилагани при изготвяне и изменение на годишните бюджети на съдилищата;
 • Да представя становище относно кандидатите за свободна позиция за длъжността съдия във Върховния съд;
 • Да представя становище относно освобождаването на съдия;
 • Да провежда предварителни разисквания по прегледа на съдебната администрация, правораздаването и единното прилагане на законодателството, който ще бъде представен на парламента от Главния съдия на Върховния съд;
 • Да обсъжда други въпроси по инициатива на Главния съдия на Върховния съд или Министъра на правосъдието.

Йерархия на съдилищата

Съдебната система на Естония се състои от три инстанции:

 • Окръжните и административните съдилища са съдилища от първа инстанция.
 • Областните съдилища (апелативните съдилища) са съдилища от втора инстанция.
 • Върховният съд е съд от последна инстанция (касационен съд).

В качеството си на съдилища с обща компетентност окръжните съдилища разглеждат граждански и наказателни дела, както и дела за наказуеми простъпки (дребни престъпления). В качеството си на съдилища от първа инстанция, административните съдилища гледат онези административни дела, които законът поставя в тяхната компетентност. Областните съдилища са съдилища от втора инстанция, които разглеждат жалби, подадени срещу решения, постановени от окръжните и административните съдилища. Върховният съд е най-висшият съд и разглежда касационни жалби, подадени срещу решения на областните съдилища. Върховният съд изпълнява и функциите на конституционен съд.

Бази данни с правна информация

Обща информация за правната система на Естония може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на правосъдието.

Преглед на съдебната система на Естония може да бъде намерен на уебсайта на съдилищата.

Безплатен ли е достъпът до тази база данни?

Достъпът до информация относно правната и съдебната система на Естония е безплатен.

Последна актуализация: 03/08/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.