Национални съдебни системи

Естония

Настоящият раздел ви предоставя преглед на съдебната система в Естония.

Съдържание, предоставено от
Естония

Организация на правосъдието — съдебни системи

Конституцията на Естония изисква правораздаването да се осъществява единствено от съдилищата. Съдилищата трябва да осъществяват правораздаване в съответствие с Конституцията и другите закони. Съгласно Конституцията съдебната система на Естония притежава изключителна компетентност да осъществява правораздаване. Съдът изпълнява задълженията си отделно от изпълнителната и законодателната власт.

Управление на съдилищата

Съдилищата от първа и втора инстанция се управляват от Министерството на правосъдието заедно със Съвета за управление на съдилищата. Съветът за управление на съдилищата е консултативен съвет, сформиран да управлява съдебната система, и работата му се ръководи от председателя на Върховния съд. Съдилищата от първа и втора инстанция се финансират от държавния бюджет чрез бюджета, отпускан на Министерството на правосъдието. Върховният съд носи независима отговорност за своето управление и разполага със собствен бюджет.

Съветът за управление на съдилищата се състои от:

  • председателя на Върховния съд (който е и председател на Съвета);
  • петима съдии, назначени за срок от три години от всички съдии на Пленума (en banc);
  • двама членове на Riigikogu (парламента на Естония);
  • адвокат, назначен от съвета на Адвокатската колегия;
  • главния прокурор или назначен от него прокурор;
  • канцлера на правосъдието или назначен от него представител;
  • министъра на правосъдието или негов представител, който участва в Съвета с право на изказване.

Повече за Съвета за управление на съдилищата прочетете тук.

Йерархия на съдилищата

Съдебната система на Естония се състои от три инстанции:

  • окръжните съдилища и административните съдилища са съдилища от първа инстанция;
  • областните съдилища (апелативните съдилища) са съдилища от втора инстанция;
  • Върховният съд е съд от последна инстанция (касационен съд).

В качеството си на съдилища с обща компетентност окръжните съдилища разглеждат граждански и наказателни дела, както и дела за наказуеми простъпки (дребни престъпления). В качеството си на съдилища от първа инстанция административните съдилища гледат онези административни дела, които са им подсъдни по закон. Областните съдилища са съдилища от втора инстанция, които разглеждат жалби, подадени срещу решения, постановени от окръжните и административните съдилища. Върховният съд е най-висшият съд и разглежда касационни жалби, подадени срещу решения на областните съдилища. Върховният съд изпълнява и функциите на конституционен съд.

Бази данни с правна информация

Обща информация за правната система на Естония може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на правосъдието.

Преглед на съдебната система на Естония може да бъде намерен на уебсайта на съдилищата.

Безплатен ли е достъпът до тази база данни?

Достъпът до информация относно правната и съдебната система на Естония е безплатен.

Последна актуализация: 06/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.