Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Финландия

Този раздел ви предоставя обща информация за съдебната система на Финландия.

Съдържание, предоставено от
Финландия

Организация на правосъдната система — съдебна система

Най-общо казано съдебната система на Финландия се състои от:

  • независими съдилища, съдилища с обща компетентност, административни съдилища и специализирани съдилища,
  • прокуратура,
  • съдебно-изпълнителни органи (които отговарят за изпълнението на съдебните решения),
  • служба за управление на местата за лишаване от свобода (която отговаря за изпълнението на присъдите за лишаване от свобода)
  • служба за правна помощ, адвокати и оправомощени правни съветници.

Под правосъдие може да се разбира и единствено дейността на съдилищата.

В член 98 от финландската Конституция са изброени различните съдилища. Общи съдилища са Върховният съд, апелативните съдилища и районните съдилища. Общи административни съдилища са Върховният административен съд и местните административни съдилища.

Върховна съдебна власт по граждански и наказателни дела се упражнява от Върховния съд, а по административни дела — от Върховния административен съд. Двете върховни съдилища също така упражняват надзор върху прилагането на закона в рамките на своята компетентност. Във Финландия съществуват и специализирани съдилища, предвидени в отделни законодателни актове.

Независимостта и автономията на съдиите се гарантира от разпоредба на Конституцията, която гласи, че съдия може да бъде отстранен от длъжност само със съдебно решение. Съдиите не могат да бъдат прехвърляни от една длъжност на друга без тяхно съгласие, освен ако прехвърлянето не е част от преустройство на съдебната система.

Член 21 от Конституцията гласи, че всеки има право неговото дело да бъде разгледано надлежно и без необосновано забавяне от компетентен съд или от друг орган. Съгласно член 21, параграф 2 публичният характер на съдебния процес и правото на всеки да бъде изслушан, правото на обосновано съдебно решение и правото на обжалване на това решение са гарантирани от закона. Това важи и за гаранциите за справедлив процес и за добра администрация. В този член също така са предвидени някои изисквания за качество по отношение на съдебната дейност.

Администрация на съдилищата

Много от задълженията и отговорностите, свързани със съдебната администрация и с провеждането на правосъдната дейност са от компетентност основно на Министерство на правосъдието.

Допълнителна информация

Уебсайтът на финландските съдилища съдържа информация за съдебната система на Финландия. Той представлява универсален портал, предоставящ информация за съдилища, прокурори, съдебно-изпълнителни органи и правна помощ.

Той включва например най-новата съдебна практика на апелативните съдилища и на административните съдилища.

Безплатният достъп до базата данни с правна информация Finlex Включва съдебна практика от съдилищата, Конституцията на Финландия в електронен формат и преводи на финландски законодателни актове и постановления.

Последна актуализация: 19/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.