Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Франция

В този раздел ще намерите преглед на организацията на съдилищата.

Съдържание, предоставено от
Франция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Организация на съдилищата — общи и административни съдилища

Йерархия на съдилищата

Общи съдилища

1. Първа инстанция

Юрисдикции с компетентност по граждански дела

  • Окръжен съд (tribunal de grande instance)
  • Районен съд (tribunal d’instance)
  • Специализирани граждански съдилища (комисия по трудовоправни спорове (Conseil de prud’hommes), търговски съд (Tribunal de commerce) и т.н.)

Наказателни съдилища

  • Полицейски съд (tribunal de police), който разглежда дребни нарушения (contraventions)
  • Наказателен съд за леки престъпления (tribunal correctionnel), който разглежда дела за престъпни деяния със средна степен на обществена опасност (délits)
  • Наказателен съд (cour dassises), който разглежда дела за тежки престъпления (crimes)

2. Втора инстанция: апелативни съдилища (cours d’appel)

3. Касационен съд (Cour de cassation)

Административни съдилища

1. Първа инстанция

  • Административен съд (tribunal administratif)
  • Специализирани административни юрисдикции: финансови юрисдикции, например регионални сметни палати (chambre régionale des comptes), юрисдикции по въпроси на социалното подпомагане (juridictions d’aide sociale) и професионални дисциплинарни съдилища (juridictions disciplinaires)

2. Втора инстанция

  • Апелативни административни съдилища (cours administratives dappel)
  • Специализирани апелативни административни юрисдикции, например Сметната палата (Cour des comptes), Централната комисия за социално подпомагане (Commission centrale daide sociale) и др.

3. Върховен административен съд (Conseil d’Etat)

Подробна информация можете да намерите на уебсайта на Върховния административен съд.

Бази данни с правна информация

Достъпът в интернет до базите данни с правна информация във Франция се предоставя като публична услуга. Уебсайтът Légifrance съдържа:

Безплатен ли е достъпът до тези бази данни?

Да, достъпът до тези бази данни е безплатен.

Връзки по темата

Търсене на компетентни съдилища

Организация на съдебната система — Франция

Последна актуализация: 19/05/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.