Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немски вече са преведени.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Германия

Настоящият раздел ви предоставя преглед на съдебната система в Германия.

Съдържание, предоставено от
Германия

Организация на правосъдната система — съдебна система

Поради федералното устройство на Федерална република Германия, съдебната система също е структурирана на федерален принцип. Правораздаването се упражнява от федерални съдилища и от съдилищата на 16-те федерални провинции (Länder). Основното натоварване на правосъдната администрация е съсредоточено в провинциите.

Германската съдебна система е разделена на пет независими специализирани клона или юрисдикции:

  • обикновена юрисдикция
  • трудовоправна юрисдикция
  • обща административна юрисдикция
  • финансовоправна юрисдикция
  • социалноправна юрисдикция.

В допълнение към тези специализирани юрисдикции, съществува и конституционна юрисдикция, която се състои от Федералния конституционен съд и конституционните съдилища на провинциите.

Можете да видите преглед на структурата на съдилищата на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието на Германия.

Администрация на съдилищата

Съдилищата на провинциите обикновено се администрират от федералните правосъдни министерства. На федерално равнище федералният министър на правосъдието е отговорен за Федералния върховен съд, Федералния съд по административноправни спорове и Федералния съд по финансовоправни спорове. Федералното министерство на труда и социалните въпроси е отговорно за Федералния съд по трудовоправни спорове  и Федералния съд по социалноправни спорове.

Отговорните министерства също така администрират необходимите бюджетни ресурси. Единственото изключение е Федералният конституционен съд, който е получил организационна автономия като независим конституционен орган. Той представя свой собствен бюджет за одобрение.

Видове съдилища — кратко описание

В Германия съдебната структура е разделена на обикновена юрисдикция и специализирани съдилища. Обикновената юрисдикция се състои от гражданска и наказателна юрисдикция. Специализираните съдилища са съдилищата по административноправни спорове, съдилищата по финансовоправни спорове, съдилищата по трудовоправни спорове  и съдилищата по социалноправни спорове. Освен това, съществува и конституционна юрисдикция, която се състои от Федералния конституционен съд и конституционните съдилища на провинциите.

Йерархия на съдилищата

Вж.  йерархията на съдилищата (преглед), предоставена от Федералното министерство на правосъдието.

Връзки по темата

Уебсайт на Федералното министерство на правосъдието на Германия

Федерален върховен съд

Федерален съд по административноправни спорове

Федерален съд по финансовоправни спорове

Федерален съд по трудовоправни спорове

Федерален съд по социалноправни спорове

Федерален конституционен съд

Федерално министерство на правосъдието

Последна актуализация: 14/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.