Национални съдебни системи

Гърция

Този раздел ви предоставя преглед на съдебната система в Гърция.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Организация на правосъдната система – съдебна система

Правосъдието в Гърция е една от трите функции на държавата. Съгласно принципа на разделение на властите съдебната власт е независима от законодателната и изпълнителната власт.

Видове съдилища – кратко описание

Съдилищата в Гърция са разделени на следните основни категории:

  • Административни съдилища (Dioikitika dikastiria)
  • Граждански съдилища (Politika dikastiria)
  • Наказателни съдилища (Poinika dikastiria)

Съдебна администрация

Съдилищата се управляват от магистрати и по-специално от председателя на съответния съд или от тричленен съвет на съда, в зависимост от случая.

Йерархия на съдилищата

Граждански съдилища:

  • Върховен съд (Areios Pagos), апелативен съд, първоинстанционни съдилища, районни съдилища

Наказателни съдилища:

  • Върховен съд, апелативни съдилища, магистратски съдилища, съдилища за простъпки

Административни съдилища:

  • Държавен съвет, административни апелативни съдилища, административни съдилища

Свързани връзки

Държавeн съвет

Първоинстанционен административен съд на Атина

Прокуратура в Атинския първоинстанционен съд

Министерство на правосъдието

Върховен съд

Последна актуализация: 12/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.