Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница унгарски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Унгария

Настоящият раздел съдържа преглед на съдебната система в Унгария.

Съдържание, предоставено от
Унгария

Администрация на съдилищата

Председател на Националната съдебна служба

Централното администриране на съдилищата се извършва от председателя на Националната съдебна служба (НСС), подпомаган от главния заместник-председател и останалите заместник-председатели, както и от персонала на НСС. Административната работа на председателя се контролира от Националния съдебен съвет. Председателят на НСС отговаря за работата и ефикасността на централната администрация и за изпълняването на задълженията ѝ в съответствие с конституционния принцип за независимост на съдебната власт в рамките, предвидени от закона. В упражняването на административните си правомощия председателят издава решения, постановления и препоръки.

Председателят на НСС се избира с две трети мнозинство от членовете на унгарския парламент по предложение на президента на републиката. За председател на НСС може да бъде избиран само съдия.

Организация на съдилищата

В Република Унгария правораздаването се извършва от следните видове съдилища:

 • The Kúria (Върховния съд на Република Унгария);
 • Регионалните апелативни съдилища (ítélőtáblák на унгарски език);
 • Общите съдилища (törvényszékek на унгарски език);
 • Окръжните съдилища (járásbíróságok на унгарски език); и
 • Административните и трудовите съдилища.

Териториалната компетентност на съдилищата като цяло съвпада с административните граници, а името на съда подсказва мястото, където е разположен.

Непрофесионални съдии (nem hivatásos bíró) могат да участват в съдебните производства като оценители по някои дела при условията, предвидени в закона, но само официални съдии могат да заемат длъжността на самостоятелни съдии (egyesbíró) или председатели на съвет (tanácselnök).

Професионалните съдии се назначават от президента на републиката и могат да бъдат отстранявани от длъжност само на основания, и в съответствие с процедурите, предвидени в закона. Съдиите са независими и се подчиняват единствено на закона, не могат да членуват в политически партии или да участват в политически дейности.

Йерархия на съдилищата

Окръжни, административни и трудови съдилища

Окръжните, административните и трудовите съдилища гледат дела на първа инстанция (до 31 декември 2012 г. делата на първа инстанция се гледат от местните и трудовите съдилища).

Административните и трудовите съдилища осъществяват съдебен контрол на административни решения или решения, свързани с трудовата заетост и подобни правоотношения (както и други дела, възложени им от закона).

В рамките на окръжните, административните и трудовите съдилища могат да се обособяват специализирани състави, които разглеждат определен тип дела.

Общи съдилища

Общите съдилища гледат дела на първа инстанция, в предвидените от закона случаи, както и обжалвания, повдигнати срещу решения, издадени на първа инстанция от местните и трудовите съдилища преди 31 декември 2012 г. или от окръжните, административните и трудовите съдилища след 1 януари 2013 г.

Общите съдилища се състоят от състави (tanács), секции и наказателни, граждански, стопански, административни и трудови отделения (kollégium). Различните отделения могат да функционират заедно.

Специален тип дела се гледат от военни трибунали (katonai tanács) в определени общи съдилища със зададена териториална компетентност.

Регионални апелативни съдилища

Регионални апелативни съдилища функционират в Дебрецен, Сегед, Будапеща, Гьор и Печ. Те разглеждат жалби, подадени срещу решения, постановени от местни и общи съдилища преди 31 декември 2012 г. или от окръжни и общи съдилища след 1 януари 2013 г. в случаите, предвидени в закона, и гледат други дела, отнесени към тяхната компетентност по закон. До 31 декември 2012 г. жалбите по административни дела се гледат от апелативния съд на Будапеща.

Регионалните апелативни съдилища имат състави и наказателни и граждански отделения. До 31 декември 2012 г. апелативният съд на Будапеща разполага с административно отделение.

Териториална компетентност

 • Регионален апелативен съд в Сегед: окръг Csongrád, окръг Bács-Kiskun и окръг Békés;
 • Регионален апелативен съд в Печ: окръг Baranya, окръг Somogy и окръзи Tolna и Zala;
 • Регионален апелативен съд в Дебрецен: окръг Hajdú-Bihar, окръг Borsod-Abaúj-Zemplén, окръг Jász-Nagykun-Szolnok и окръг Szabolcs-Szatmár-Bereg;
 • Регионален апелативен съд в Дьор: окръг Győr-Moson-Sopron, окръг Komárom-Esztergom, окръг Vas, окръг Veszprém и окръг Zala;
 • Регионален апелативен съд в Будапеща: Будапеща, окръг Fejér, окръг Heves, окръг Pest, окръг Nógrád.

Kúria (Върховният съд)

Върховният съд е най-висшестоящият орган в съдебната система на Унгария и е със седалище в Будапеща. Върховният съд осигурява еднаквото прилагане на правото от съдилищата и приема правно хармонизиращи решения с тази цел, които са задължителни за всички съдилища.

Председателят на Върховния съд се избира от парламента с две трети мнозинство от членовете му, по предложение на президента на републиката. Само съдия може да бъде избран за председател на Върховния съд. Президентът на републиката назначава заместник-председателите на Върховния съд по препоръка на председателя му.

Kúria (Върховният съд):

 • разглежда жалби срещу решения, издадени от общите съдилища и регионалните апелативни съдилища (в случаите, предвидени от закона);
 • разглежда искове за преразглеждане (felülvizsgálati kérelem);
 • приема решения за еднакво прилагане на закона (jogegységi határozat), които са със задължителен характер за всички съдилища;
 • анализира съдебната практика, установена с окончателните решения, и контролира и преразглежда общата правораздавателна практика на съдилищата;
 • приема съдебни решения и решения относно правните принципи;
 • приема решения за несъвместимостта на постановления на местните власти със закона и за отмяната на тези постановления;
 • приема решения, с които се установява, че местните власти не са спазили задължението си за изпълнение на даден закон, както това е предвидено от законодателството, и
 • гледа други дела, отнесени към неговата компетентност;

Върховният съд се състои от състав за правораздаване и състав за хармонизиране (ítélkező és jogegységi tanács), състави за местната администрация и за вземане на решения относно правните принципи, от наказателни, граждански и административни и трудови отделения (kollégium), както и от секции за анализиране на съдебната практика.

Последна актуализация: 17/11/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.