Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Ирландия

Настоящият раздел предоставя преглед на съдебната система в Ирландия.

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Организация на правосъдната система — Ирландия

Службата на съдилищата, която е самостоятелeн орган, съществуващ от ноември 1999 г., и е учреден от правителството съгласно Закона за Службата на съдилищата от 1998 г., има следните законови отговорности:

а. да управлява съдилищата;

б. да предоставя услуги в помощ на съдиите;

в. да предоставя информация на обществото относно системата на съдилищата;

г. да предоставя, управлява и поддържа сградите на съдилищата, и

д. да предоставя улеснения за ползващите услугите на съдилищата.

Конституцията на Ирландия предвижда правораздаването да се извършва в съдилища, установени със закон, от съдии, назначени от президента по препоръка на правителството, като съгласно Конституцията съдиите от всички съдилища са напълно независими при изпълнение на своите правораздавателни функции. Съдиите не могат да бъдат отстранявани от длъжност, освен в случаи на доказано неправомерно поведение или нетрудоспособност, като тогава това може да стане единствено въз основа на резолюции, приети от двете камари на Oireachtas (парламента).

Йерархия на съдилищата

В Конституцията структурата на съдебната системата е представена като състояща се от съд от последна инстанция — Върховния съд, и първоинстанционни съдилища, които включват Висш съд с пълна компетентност по всички наказателни и граждански дела и съдилища с ограничена компетентност, окръжен съд и районен съд, организирани на регионален принцип.

Във връзка с наказателните процеси член 38 гласи, че „Никой не може да бъде съден по наказателни обвинения извън надлежната законова процедура“. По-леки правонарушения се разглеждат в съдилища с обща компетентност, докато обвинени в по-тежки престъпления лица не могат да бъдат съдени без съдебни заседатели. В Конституцията е предвидено също създаването на специални съдилища за обезпечаване на ефективното правораздаване, когато обикновените съдилища не могат да направят това.

Обществеността може да присъства на заседанията във всички съдилища с изключение на онези, в които се гледат дела „при закрити врата“, което означава, че делото не е открито за широката общественост.

Съдилищата, които разглеждат граждански дела, са организирани в следните структури:

Върховен съд

Висш съд

(Базиран в Дъблин)
Апелативна компетентност

(Базиран в Дъблин)
Пълна първоинстанционна компетентност и апелативна компетентност от окръжния съд и някои други трибунали

Окръжен съд

Районен съд

(Базиран във всеки един от 26-те окръжни града)
Първоинстанционна компетентност до (38 092,14 EUR и апелативна компетентност от районния съд и някои други трибунали

(Базиран в 24 района)
Първостепенна компетентност до 6 348,69 EUR
(включва процедура за искове с малък материален интерес за определени потребителски искове до 1 269,74 EUR)

Последна актуализация: 18/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.